24 hores / 7 dies

Política d’empresa

HIDROTEC®, empresa especialitzada en la prestació de serveis integrals en l’àmbit de la xarxa de sanejament industrial, urbà i particular, des de la seva constitució, ha ofert sempre com a argument prioritari en la seva oferta la satisfacció dels seus clients, executant les seves intervencions amb el compromís de respecte pel medi ambient, la seguretat i la salut dels seus treballadors i d’oferir la màxima qualitat possible, gràcies a la utilització dels equips tecnològicament més avançats del mercat així com a l’aplicació de sistemes i procediments eficients i innovadors.

L’objectiu de la Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball de HIDROTEC® és consolidar aquesta realitat, sota el compromís del compliment dels requisits legals i la millora contínua dels nostres processos, optimitzant sempre el servei i l’atenció als requeriments dels nostres clients. Aquesta política proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius anuals de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball de la nostra organització.

Els clients de HIDROTEC®, en triar-nos, poden estar segurs de trobar una fiabilitat de resposta des del primer contacte fins a la finalització del procés.

Per a arribar a aquesta fiabilitat, l’empresa, defineix com a prioritaris els següents compromisos:

 1. Consolidar la nostra presència en el mercat.
 2. Introduir els mitjans tècnics apropiats per a incrementar la nostra capacitat de servei.
 3. Mantenir la formació continuada del personal com a via indispensable per a mantenir i incrementar la nostra competitivitat.
 4. Optimitzar els costos derivats de cadascun dels nostres processos per a augmentar la nostra rendibilitat i eficàcia.
 5. Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deterioració de la salut.
 6. Complir els requisits legals i altres requisits aplicables a la nostra activitat, tant a nivell administratiu, mediambiental i laboral.
 7. Eliminar els perills i reduir els riscos relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
 8. Garantir la consulta i participació dels treballadors i els seus representants en el desenvolupament, la planificació, la implementació, l’avaluació de l’acompliment i les accions per a la millora del sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball.
 9. Minimitzar l’impacte sobre el medi ambient dels nostres processos, prevenint la contaminació mediambiental i controlant el consum de recursos naturals, especialment aigua i combustibles fòssils.
 10. Analitzar els processos i el sistema de gestió de manera continuada i amb referència a indicadors, aplicant conceptes i eines basades en la millora contínua.
 11. Millorar contínuament el sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball.

Aquesta política és comunicada a tot el personal de HIDROTEC® mitjançant seminaris interns i la seva difusió permanent en el tauler d’anuncis. Igualment és lliurada a les persones de nova incorporació. En les revisions per la direcció es revisa anualment el seu contingut per a garantir la seva contínua adequació.

El Sistema de Gestió Integrat, basat en la norma ISO 9001, ISO14001 i ISO 45001, ha estat desenvolupat sota la meva direcció i compta amb el meu total suport.

Encara que la coordinació i execució de les accions necessàries per a l’assegurament de la Qualitat i la Seguretat i Salut en el Treball amb la màxima la protecció del medi ambient es delegui en el seu responsable, la responsabilitat última d’obtenir-la recau en mi, per la qual cosa garanteixo els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir-los.

5 de Mayo de 2020