24 hores / 7 dies

Fresat de canonades amb robot

Fresado de Tuberías

A Hidrotec som pioners en la introducció de la tècnica de fresat de canonades mitjançant robot. Hidrotec va incorporar l’any 2006 el primer robot fresador del mercat.

El fresat de canonades a dia d’avui és un dels procediments tècnics més emprats davant problemes habitualment sorgits a les xarxes de clavegueram i aigua que solen provocar embussos i pèrdues de secció.

Robot per a Canonades
Robot Fresador de Canonades
Robot Fresador Canonades amb Arrels

Què fa el robot fresador de canonades?

El fresat puntual amb robot fresador és una tècnica d’actuació sense obertura de rasa que permet eliminar els diferents obstacles presents en les canalitzacions, tals com a escomeses penetrades, acumulacions de formigó dins de canonades, eliminar arrels en canonades, barres de ferro, grasses, sediments calcaris i incrustacions mineralitzades. La presència d’aquest tipus d’obstacles redueix la capacitat hidràulica de la canonada, arribant fins i tot a provocar obturacions i embussos que impedeixen el correcte transport del fluid.


A Hidrotec disposem d’equips robotitzats per treballs amb canonades amb diàmetres compresos entre els 70mm i els 700mm. Aquests equips tenen la capacitat d’incorporar diferents tipus de freses per les diferents tipologies de materials a fresar. Fins i tot disposem d’un equip per a treballs en vertical. Cal remarcar que Hidrotec disposa de totes les tipologies de robot fresador actualment existents al mercat (robot fresador pneumàtic, robot fresador hidràulic i robot fresador elèctric), fet que permet donar solució a qualsevol problema existent que impedeixi a la xarxa de sanejament tenir una funcionalitat òptima.

Arrels a Canonades
Treballs fresat Eliminar Arrels

Quina tecnologia fem servir en un fresat de canonades amb robot?

Vehicle amb robot fresador

A Hidrotec comptem amb 4 equips de robot fresador per la rehabilitació puntual de canalitzacions. Aquests equips estan guiats per unitats de control que visualitzen i registren les imatges obtingudes.

Els robots equipats amb motors pneumàtics i hidràulics, tenen la possibilitat d’incorporar diferents tipus d’utensilis en funció de la tipologia de material a fresar. Cal dir que aquests equips són òptims per actuacions tant en l’àmbit industrial com en l’àmbit domèstic, permetent el fresat en canonades d’entre 70mm i 700mm de diàmetre i la superació de girs de 90⁰ a 120⁰.

Principals característiques d’un vehicle amb robot fresador:
  • Capacitat de fresat horitzontal i vertical
  • Fresat de canonades amb diàmetres superiors a 70 mm
  • Disponibilitat de diferents tipologies de freses

Robot fresador elèctric

Hidrotec disposa del primer robot fresador elèctric autopropulsat del mercat. Permet treballs de fresat en canonades amb diàmetres compresos entre els 130mm i 800mm. Els robots elèctrics tenen major potència i emeten menys soroll. Disposen de rodes especials per a situacions de tracció dificultosa. El robot fresador d’Hidrotec resulta òptim per treballs en canonades industrials i col·lectors urbans.

Principals característiques d’un robot fresador elèctric:
  • Motor elèctric
  • Una menor emissió de soroll
  • Elevada potència
Laboratori Robot Fresador
Equips Fresat Canonades

Més serveis

rehabilitación tubería

Rehabilitació de canonades sense obres

Apliquem aquests sistemes tant per a reparacions puntuals com per a reparacions contínues a tot tipus de canalitzacions, xarxes de clavegueram i xarxes industrials, des de 50 mm fins a 1.600 mm de diàmetre.

obra civil saneamiento

Obra civil en xarxes de sanejament

Som especialistes en treballs d'obra civil, relacionades amb la instal·lació, adequació i manteniment de xarxes de canonades i col·lectors per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials.

Manteniment integral

A Hidrotec realitzem el manteniment integral de col·lectors, canonades, baixants, arquetes, dipòsits, decantadors de greixos i fosses sèptiques.