24 hores / 7 dies

Obra civil en xarxes de sanejament

Obra civil de saneamiento

A Hidrotec som especialistes en treballs d’obra civil en xarxes de sanejament, relacionades amb la instal·lació, adequació i manteniment de xarxes de canonades i col·lectors per a l’evacuació d’aigües residuals i pluvials, així com altres construccions, tant en l’àmbit industrial i urbà, com a particular.

Construcció Arquetes
Reparació Clavegueram
Obres de sanejament

Construcció i rehabilitació de claveguerons

A Hidrotec oferim serveis de construcció i rehabilitació de claveguerons a Barcelona i província. En edificis d’obra nova, o en situacions de canvi d’ús, cal la connexió de les diferents escomeses de l’edifici amb el col·lector general del carrer, mitjançant la construcció de claveguerons.

De vegades, quan es poden aprofitar els claveguerons existents, però aquests es troben deteriorats, es pot procedir a la rehabilitació d’aquests claveguerons mitjançant sistemes que no necessiten realitzar obres.

L’equip d’enginyers valorarà la solució de construcció o rehabilitació de claveguerons més adequada en cada cas. A més a més, una vegada finalitzats els treballs, s’emetrà un informe per presentar a l’Ajuntament o Organisme Administratiu competent.

Disposem d´un equip d´operaris especialistes amb dilatada experiència en la construcció i rehabilitació de claveguerons, així com dels vehicles i equips tecnològicament més avançats del sector.

En aquest sentit cal destacar també que apliquem diferents sistemes de rehabilitació de claveguerons sense obres:

Aquests sistemes permeten rehabilitar claveguerons de diferents diàmetres, longituds i materials.

Especificitat Ajuntament Barcelona:

Pel que fa a l’aprofitament de claveguerons existents s’ha de complir l’Ordenança Municipal del Medi Ambient segons les directrius del Departament d’Albanyals de l’Ajuntament de Barcelona.

  • En canalitzacions de secció rectangular tipus romà o tub ceràmic: no en serà possible l’aprofitament, i se n’haurà de tramitar la substitució per un clavegueró nou.
  • En tubs de formigó: Serà necessari fer una inspecció prèvia mitjançant càmera TV robotitzada segons format i directrius de l’Ajuntament per a la revisió dels tècnics municipals. Posteriorment el Departament d’Albanyals dictaminarà l’autorització per a aquest aprofitament mitjançant rehabilitació de màniga contínua segons la norma UNE-53929.
  • En tubs de PVC: Serà necessari fer una inspecció prèvia mitjançant càmera TV robotitzada i una prova d’estanquitat segons norma UNE-EN-1610.

A Hidrotec disposem d’Oficina Tècnica especialitzada en aquests tràmits i en l’elaboració d’informes previs i posteriors per als treballs d’aprofitament de claveguerons així com per a la tramitació dels permisos d’obra i ocupació de via pública.

Neteja d’abocaments a col·lectors visitables i no visitables

Hidrotec disposa dels vehicles i equips necessaris per a la neteja d’abocaments a col·lectors visitables. A causa de processos de sedimentació i abocaments no controlats, es produeix l’acumulació de restes de materials que amb el temps poden arribar fins i tot a solidificar i bloquejar el transport de les aigües residuals circulants. Els materials que més comunament s’aboquen de manera accidental als col·lectors són el formigó, beurada de ciment, aglomerants hidràulics, bentonites, fragments de pedra, quitrà, residus asfàltics i olis.

Per tractar aquests abocaments accidentals cal actuar ràpidament i amb els equips més adequats. Hidrotec desenvolupa aquests treballs de neteja d’abocaments a col·lectors mitjançant la combinació de camions mediambientals mixtos amb gran capacitat d’aspiració i impulsió i equips de tècnics i operaris altament especialitzats en espais confinats.

Sanejament obra
Neteja d'abocaments a col·lectors
Abocament formigó beurada

Clausura de claveguerons antics

Segons Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, les promocions han de garantir la correcta clausura dels claveguerons antics que no es vagin a utilitzar com a xarxa de sanejament de l’edifici, per a evitar l’abocament de llots o formigó a l’interior de la xarxa de clavegueram, ja que està prohibit abocar al clavegueram municipal productes i materials procedents de la construcció que puguin afectar la correcta funcionalitat del sistema de sanejament. Entre aquests claveguerons podem trobar escomeses d’edificis a derrocar, antigues escomeses fora d’ús que no havien estat correctament anul·lades i claveguerons particulars o longitudinals que puguin estar connectats o no a la finca. Cal destacar també que la promoció haurà de determinar el traçat dels claveguerons existents mitjançant cala o inspecció amb càmera i equips sonda de localització.

En aquest sentit Hidrotec ofereix serveis integrals de clausura de claveguerons. Aquest servei està prestat per un equip d’enginyers que avaluen l’actuació a realitzar i efectuen el seguiment de la mateixa per a garantir la seva qualitat i seguretat. L’execució de la clausura del clavegueró està realitzada per un equip d’operaris especialitzats amb gran experiència en el sector.

Hidrotec ofereix un servei integral que inclou la inspecció prèvia amb càmera TV robotitzada, la localització i el representat gràficament del clavegueró mitjançant sonda, la clausura del clavegueró i la posterior redacció de l’informe a presentar a l’administració competent segons prescripcions establertes.

Hidrotec presta el servei de clausura de claveguerons a la ciutat de Barcelona, així com en les poblacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i província.

Clausura Albanyal
Clausura Escomesa

Reparació d’instal·lacions de clavegueram interior

A Hidrotec construïm i reconstruïm arquetes i registres, instal·lem claveguerams, obrim i tanquem cales i calicates, detectem i localitzem humitats, substituïm trams de canonades i baixants en els casos en els quals no és possible la rehabilitació interna, instal·lem sifons i altres elements. Abans de res, realitzem un estudi previ i apliquem la millor solució tècnica per a adequar correctament les instal·lacions de la xarxa de sanejament.

Reparació Clavegueram
Reparació Xarxes de Sanejament

Treballs especials a obres de sanejament

Hidrotec fa treballs especials en obres de sanejament amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels nostres clients. Fem treballs en altures i espais confinats sota estrictes mesures de seguretat. Disposem d’un enginyer tècnic amb la titulació superior en les tres especialitats de riscos laborals que vela pel compliment de la normativa legal en matèria de prevenció.

Els nostres caps d’equip tenen la titulació de recurs preventiu (Curs bàsic de 60 hores homologat per la Fundació Laboral de la Construcció) i els operaris els cursos corresponents a treballs en altura i espais confinats homologats també per la mateixa entitat.

Treballs en espais confinats
Inspeccions en espais confinats

Rehabilitació integral i execució de nous pous de registre

Hidrotec realitza tant la rehabilitació integral de pous de registre industrials i urbans, com l’execució de nous pous de sanejament. Amb el pas del temps els pous de registre sofreixen diferents patologies relacionades amb la corrosió deguda a l’atmosfera present, l’atac químic i biològic dels fluids circulants residuals, l’acció de les arrels, trencaments estructurals per fatiga, etc.

En aquest sentit Hidrotec ofereix un servei de manteniment i revisió d’aquests elements perquè mantinguin en el temps la funcionalitat per a la qual van ser projectats. La rehabilitació dels pous de registre evita la exfiltració dels fluids al subsòl i per tant elimina la potencial contaminació del mitjà. Per a això Hidrotec utilitza diferents famílies de materials aïllants d’última generació, així com diversos sistemes d’aplicació, per a restablir l’estructura i funcionalitat dels pous de registre.

Aquesta aplicació l’executen un equip d’operaris especialitzats amb gran experiència en aquesta mena d’actuacions. En tractar-se de treballs en altura i espais confinats, els nostres operaris disposen dels cursos de prevenció de riscos laborals homologats per la Fundació Laboral de la Construcció, així com els equips de protecció individual necessaris per a aquesta mena de treballs.

La rehabilitació dels pous de registre sumat amb la rehabilitació de les canonades i col·lectors permet oferir als nostres clients la rehabilitació integral de la xarxa de sanejament, evitant d’aquesta manera la subcontractació en cadena, i minimitzant per tant els riscos de seguretat i salut, així com els costos de la gestió documental i seguiment.

Execució pou registre
Pou deteriorat
Rehabilitació Pou Registre

Més serveis

rehabilitación tubería

Rehabilitació de canonades sense obres

Apliquem aquests sistemes tant per a reparacions puntuals com per a reparacions contínues a tot tipus de canalitzacions, xarxes de clavegueram i xarxes industrials, des de 50 mm fins a 1.600 mm de diàmetre.

transporte residuos

Transport de Residus

Hidrotec realitza serveis de retirada i transport de residus a planta de tractament autoritzada per les diferents autoritats competents. A Catalunya disposem de codi de transportista autoritzat T-2226 i codi NIMA: 0800533547 per la ARC.

Manteniment integral

A Hidrotec realitzem el manteniment integral de col·lectors, canonades, baixants, arquetes, dipòsits, decantadors de greixos i fosses sèptiques.