24 hores / 7 dies

Rehabilitació de canonades d’aigua potable

Tubería de agua potable

Característiques principals

 • Utilitza canonades existents i estén la seva vida útil més de 50 anys
 • Actua com a canonada nova autoportant
 • Pocs requisits constructius
 • No requereix curat
 • Canonada flexible que accepta múltiples colzes de fins a 45º
 • Millora el flux d’aigua
 • Diàmetres disponibles: DN 150-500
 • Fins a 82 bars de pressió de treball en funció del diàmetre
 • Instal·lació en trams continus de 10 a 2.500 metres
 • Instal·lació ràpida i eficient: 10 metres per minut
Reparació de la xarxa de distribució d'aigua potable
Primus Line
Rehabilitació de Canonades a Pressió

Elements i Materials

El sistema de rehabilitació de canonades a pressió W-Liner de Primus Line consta de dos elements essencials: el liner autoportant i els connectors patentats per a connectar-la a la canonada hoste.

Liner

El W-Liner està compost per tres capes de material altament resistent:

 • Capa externa: Polietilè (PE) resistent a l’abrasió. Protegeix les capes interiors durant el procés d’instal·lació.
 • Capa intermèdia: Reforç de teixit d’aramida (Kevlar) sense costures d’una o dues capes, depenent de la pressió de treball requerida. Absorbeix la pressió de treball i la força d’arrossegament durant la instal·lació.
 • Capa interna: Polietilè (PE) amb una rugositat de k = 0,028 mm, millorant la velocitat i el flux de l’aigua respecte a la canonada original.

Connectors

Els connectors patentats de Primus Line permeten la connexió dels liner autoportants a la canonada hoste o un altre element de la instal·lació. Aquests connectors estableixen una connexió segura a prova de fuites.

Depenent dels requisits tècnics de cada rehabilitació, aquests poden fabricar-se en ferro colat, acer al carboni o acer inoxidable, amb un recobriment en pols d’epoxi resistent als impactes.

La instal·lació dels connectors es realitza mitjançant connexió mecànica. Cal remarcar que aquests connectors satisfan els més alts estàndards per al transport d’aigua potable.

Liner Primus Line
Connector Primus Line

Procediment

Fase preliminar

1. Estudi i disseny

2. Habilitar accessos

A diferència del mètode tradicional de substitució de canonades de proveïment d’aigua potable enterrades, que comporta necessàriament l’obertura de rases de grans dimensions, la instal·lació de Primus Line requereix únicament dos accessos per cada secció a rehabilitar. En el cas que no existeixin aquests accessos, únicament és necessari excavar un petit pou d’accés.

La capacitat que té el sistema Primus Line de rehabilitar trams continus de fins a 2.500 metres, redueix els moviments de terres i l’ús de maquinària pesant gairebé íntegrament, reduint costos, temps d’execució, molèsties i perills tant en zones urbanes com industrials.

3. Inspecció

Una vegada preparats els accessos, la canonada ha d’inspeccionar-se per complet mitjançant equip de càmera robotitzada. Aquesta inspecció té per objecte verificar el material i el diàmetre de tota la secció, així com l’estat de la canonada per a seleccionar el mètode de neteja més adequat.

4. Neteja

L’objectiu de la neteja prèvia a la instal·lació del liner és restaurar el diàmetre original de la canonada hoste. La neteja de la canonada haurà de realitzar-se sobre la base dels requisits derivats de la inspecció prèvia.

En canonades no metàl·liques, la neteja mitjançant raspalls pot ser suficient, però en el cas de canonades metàl·liques, ha de realitzar-se mitjançant neteja amb aigua a alta pressió o mitjançant l’ús de rascadors metàl·lics especials. En el cas de detectar obstacles o incrustacions puntuals es procedeix a realitzar el seu fresat mitjançant robot.

Després de la neteja i abans d’introduir el liner, tota la canonada ha de ser inspeccionada de nou tant per a verificar que s’ha recuperat el diàmetre original i s’han eliminat tots els obstacles, com per a verificar el radi de gir dels colzes existents.

Instal·lació

1. Introducció del liner

El liner és lliurat plegat en forma d’O en rotllos. Mitjançant un cabestrant de gran força d’arrossegament, es desplega i arrossega el liner dins de la canonada a una velocitat de 10 metres per minut. Aquesta velocitat pot veure’s reduïda si la canonada hoste presenta diversos colzes. Gràcies a la capa exterior de polietilè, el liner no sofreix cap mal.

2. Inflat del liner

Una vegada introduït el liner en la canonada hoste, es procedeix al seu inflat mitjançant compressor d’aire. Per a això, s’obturen els dos extrems del tram mitjançant obturadors específics amb bypass. A una pressió de tan sols 0,5 bars, el liner agafarà la seva forma definitiva.

3. Instal·lació de connectors

Una vegada verificada la integritat del liner, es procedeix a la instal·lació dels connectors d’unió mecànica necessaris per a incorporar la nova canonada a la xarxa existent.

Comprovacions i adequació

Per tal de verificar la integritat de la rehabilitació, fem una prova de pressió de dues hores seguint la norma DIN EN 805. Després de superar la prova, procedim a la desinfecció del liner seguint la normativa BS 8558:2011. Una vegada duts a terme tots dos passos, connectem el tram rehabilitat a la canonada.

Reparació Canonades Pressió
Rehabilitació Canonades Aigua Potable sense Obres

Respecte al medi ambient

Una de les característiques més remarcables del sistema W-liner de Primus Line és la seva baixa petjada ambiental. En tractar-se d’un sistema amb pocs requisits constructius, es minimitza la generació de residus, així com l’ús de maquinària i, per consegüent, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i el soroll.

A més, permet la rehabilitació de canonades sense interrupcions de trànsit en zones molt congestionades i en zones naturals protegides amb total seguretat.

Més serveis

Detección de fugas de agua

Detecció de fugides d’aigua

A Hidrotec oferim servei de detecció de fugides en canonades d'aigua potable i xarxes de sanejament en l'àmbit particular, empresarial i industrial.

rehabilitación depósitos

Rehabilitació de dipòsits d’aigua

A Hidrotec rehabilitem dipòsits d'aigua de tota mena mitjançant projecció de membrana cimentosa impermeabilitzant elàstica i mitjançant rajola ceràmica amb rejuntada a prova d'abocaments àcids i bàsics per a assegurar la seva estanquitat i impermeabilitat al llarg del temps en tots els contextos.