24 hores / 7 dies

Acompliment SST

COMUNICACIÓ EXTERNA ACOMPLIMENT SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 1. Sistema de Gestió Seguretat i Salut en el Treball

Com a part de la nostra política estratègica de millorar contínuament, HIDROTEC, té implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, tant en el Centre de Treball de Rubí (HIDROTEC SANEJAMENT SLU) com en el Centre de Treball de Coslada (HIDROTEC NETEJA I REHABILITACIÓ DE CANONADES SLU), d’acord amb els requisits de les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, i que en el Centre de Rubí, es troba certificat per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

Aquest sistema de gestió implica desenvolupar les eines necessàries per a assegurar que HIDROTEC compleix amb els requisits legals i altres requisits derivats de l’anàlisi del seu context i de les parts interessades, contribuint així a la millora contínua i en concordança amb les directrius de la Política Integrada.

En referència a la Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, a més de complir amb els requisits legals, HIDROTEC fomenta un ambient de treball segur que permet:

 • Consultar i fer partícips als treballadors de l’organització a través dels seus representants
 • Identificar riscos i oportunitats interns de l’organització
 • Conèixer les necessitats i expectatives de les parts interessades
 • Desenvolupar formació contínua
 • Augmentar la confiança dels empleats en l’empresa
 1. Acompliment Seguretat i Salut en el Treball 202 3

En el Centre de Treball de Rubí, durant l’any 2022, s’ha dut a terme una detallada anàlisi dels diferents aspectes relacionats amb la seguretat i salut en el treball i consecució d’objectius. En aquest sentit, cal remarcar que els resultats obtinguts, comparats amb els anys anteriors, són positius.

 • Hem obtingut un Índex de Sinistralitat Laboral del 0,14, millorant el valor en un 44% respecte a l’exercici anterior.
 • Pel que fa al desenvolupament de la consulta i participació dels treballadors s’han realitzat les accions següents:
  • Reunions amb els representants dels treballadors per a explicar i comentar els diferents aspectes del punt 5.4 de la norma ISO 45001:2018, així com l’enfocament del cicle PHVA.
  • Desenvolupament de la comunicació interna a través de grups de Whatsapp i Telegram amb l’objectiu d’informar els treballadors i recollir-ne els comentaris i les aportacions.
  • Realització de reunions de treball amb comandaments intermedis, caps dequip i operaris, amb lobjectiu de tractar assumptes interns:
   • Identificació de riscos
   • Planificació d’accions
   • Millora dels processos de treball
   • Necessitat de recursos
   • Millora de la comunicació
   • Eliminació de perills i reducció de riscos
   • Avaluació de l’acompliment
   • Productivitat
   • Incidències

S’han fet un total de 767 hores de formació (aproximadament 15,34 hores per treballador). Entre els cursos realitzats destaquen:

 • Curs recurs preventiu FLC de 60 h
 • Curs treball en altura de 8 h
 • Curs treballs en espais confinats de 8 h
 • Curs ofici de fontaneria de 20 h
 • Curs usuari Microsoft 365 Dynamics Field Service de 8 h
 • Renovació curs CAP 45 h
 • Amiant 4 h
 • Formació AEQT 16 h
 • Muntatge de Bastides 8 h
 • Lideratge, motivació i gestió del conflicte 20 h
 • Curs ALTAP: Neteja tècnica i alta pressió de 12 h
 • Operació i manteniment bombes centrifugues 8 h
 • Conseller de seguretat – Obtenció 5 especialitats 125 h
 • Curs equips autònoms, emergència, fuita, detectors 2h

* Comentari: És important destacar l’esforç realitzat junt amb l’associació ALTAP, en la preparació del Curs “Neteja tècnica i alta pressió”, on la nostra Responsable PRL ha impartit diverses classes relacionades amb la prevenció. Aquest curs intenta impulsar la professió i la importància del sanejament per a la societat.

Al Centre de Treball de Coslada, durant l’any 2023, s’ha dut a terme una detallada anàlisi dels diferents aspectes relacionats amb la seguretat i salut en el treball i l’assoliment d’objectius. Cal remarcar, que encara que el centre de Coslada va iniciar la seva activitat a l’octubre del 2021, i per tant no es disposa de dades històriques, els resultats es poden considerar positius.

 • Hem obtingut un índex de sinistralitat laboral igual a 0, és a dir, no hi ha hagut cap accident laboral.
 • Pel que fa al desenvolupament de la consulta i participació dels treballadors s’han realitzat les accions següents:
  • Reunions amb els treballadors per explicar i comentar els diferents aspectes del punt 5.4 de la norma ISO 45001:2018, així com lenfocament del cicle PHVA.
  • Desenvolupament de la comunicació interna a través de grups de Whatsapp i Telegram amb l’objectiu d’informar els treballadors i recollir-ne els comentaris i les aportacions.
  • Realització de reunions de treball amb comandaments intermedis, caps dequip i operaris, amb lobjectiu de tractar assumptes interns:
   • Identificació de riscos
   • Planificació d’accions
   • Millora dels processos de treball
   • Necessitat de recursos
   • Millora de la comunicació
   • Eliminació de perills i reducció de riscos
   • Avaluació de l’acompliment
   • Productivitat
   • Incidències
 • S’han fet un total de 44 hores de formació (aproximadament 6,2 hores per treballador). Entre els cursos realitzats destaquen:
  • Curs treball en altura de 8 h
  • Curs treballs en espais confinats de 8 h
  • Formació d’emergència 6 h
 1. Objectiu de Seguretat i Salut en el Treball 2024

El 2024 s’han establert els següents objectius de seguretat i salut a la feina:

Centre de treball de Rubi:

ObjectiuMeta
Formar el 70% dels operaris en Recurs Preventiu Modalitat Presencial FLCFormar a tots els operaris
Que líndex de sinistralitat sigui inferior al 0,2Zero accidents
Revisió, estudi, redacció i digitalització del procediment PA-05 PRLMillorar l’eficàcia i l’eficiència
Desenvolupament Campus Virtual FormatiuDisponibilitat d´informació en temps real i generar cultura preventiva

Centre de treball de Coslada:

ObjectiuMeta
Formar al 75% dels operaris en Recurs Preventiu Modalitat Presencial FLCFormar a tots els operaris
Que líndex de sinistralitat sigui inferior al 0,2Zero accidents
 1. Comunicació i Sensibilització en Seguretat i Salut en el Treball

HIDROTEC considera fonamental la formació i sensibilització en seguretat i salut en el treball de tots els seus treballadors, amb l’objectiu que siguin coneixedors dels aspectes relatius a les seves àrees d’actuació i d’aquesta manera aconseguir la seva participació en la gestió i millora contínua.

Durant l’any 2024 es planifica augmentar les activitats de comunicació interna en assumptes relacionats amb la gestió de la seguretat i salut en el treball.

 1. Comunicació Externa

HIDROTEC com a empresa compromesa amb la seguretat i salut en el treball utilitza aquesta comunicació anual, disponible en la nostra web corporativa, com a eina de transparència i comunicació, a totes les parts interessades, dels nostres objectius i acompliment en seguretat i salut en el treball.

La pròxima comunicació està prevista al gener / febrer de 2025.

Última actualització 1/02/2024