24 hores / 7 dies

Acompliment Ambiental

COMUNICACIÓ EXTERNA ASPECTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS I ACOMPLIMENT AMBIENTAL

 1. Sistema de Gestió Ambiental

Com a part de la nostra política estratègica de millorar contínuament, HIDROTEC, té implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, tant en el Centre de Treball de Rubí (HIDROTEC SANEJAMENT SLU) com en el Centre de Treball de Coslada (HIDROTEC NETEJA I REHABILITACIÓ DE CANONADES SLU), d’acord amb els requisits de les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, i que en el Centre de Rubí, es troba certificat per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

Aquest sistema de gestió implica desenvolupar les eines necessàries per a assegurar que HIDROTEC compleix amb els requisits legals i altres requisits derivats de l’anàlisi del seu context i de les parts interessades, contribuint així a la millora contínua i en concordança amb les directrius de la Política Integrada.

En referència a la Gestió Ambiental, els requisits també provenen de l’avaluació anual dels aspectes ambientals, o bé de canvis en l’organització. En aquest sentit HIDROTEC disposa d’un procediment intern per a identificar i avaluar els aspectes ambientals, així com els seus impactes associats, amb l’objectiu de determinar quins d’aquests aspectes són significatius per al medi ambient i requereixen per tant d’un seguiment a través d’indicadors i objectius.

 1. Acompliment Ambiental 2022

Al Centre de Treball de Rubí, durant l’any 2021, s’ha dut a terme una detallada anàlisi dels diferents aspectes ambientals i consecució d’objectius. En aquest sentit, cal remarcar que els resultats obtinguts, comparats amb l’any anterior, són positius:

 • La segregació dels residus per part dels treballadors ha estat correcta, observant-se en general una millora respecte l’any anterior.
 • El sistema de monitoratge de vehicles ens ha permès obtenir dades referents a l’eficiència de la conducció i per tant ser més eficients en consum de combustible.
 • El consum total d’aigua ha disminuït respecte de l’any anterior. Cal indicar que la mitjana de consum per treballador ha disminuït un 0,4%.
 • El consum total d’energia elèctrica ha disminuït considerablement, degut principalment a la instal·lació de plaques fotovoltaiques par autoconsum. Cal indicar que la mitjana de consum per treballador ha disminuït un 28,5%.
 • Les emissions de CO2 procedents del consum elèctric han disminuït un 49 %, a causa de la contractació d’energia procedent 100% de renovables i a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Les emissions de CO2 (procedents de l’aigua i l’electricitat) faig una mitjana de per treballador han disminuït un 46,5%, fet que reflecteix una millora en l’eficiència global.
 • El consum de gasoil corresponent als vehicles ha millorat respecte l’any anterior. Concretament, el Ràtio Gasoil Total/Vehicle s’ha reduït un 8,4%.
 • Les emissions de CO2 (Tn CO2 vehicle/servei) corresponents a la flota de vehicles han disminuït d’un 4,2% respecte l’any anterior.

* Nota: El Centre de Treball de Coslada va iniciar la seva activitat a l’octubre de 2021, per tant, no es disposa de dades històriques per a poder analitzar l’acompliment ambiental.

 1. Aspectes Ambientals Significatius 2023

Els aspectes ambientals significatius identificats i avaluats l’any 2023 són els següents:

Centre de treball de Rubi:

Aspecte ambientalImpacte ambientalIndicador de referencia
Generació de residus de plàstic (200139)Contaminació del sòl i aiguaSortida residu / any
Generació de residu banal (200301)Contaminació del sòl i aiguaSortida residu / any
Generació de residu cartró i paper (200101)Contaminació del sòl i aiguaSortida residu / any
Generació de residu botiguer de resines (080409)Contaminació del sòl i aiguaSortida residu / any
Consum de gasoil de vehicles de sanejamentEsgotament dels recursos naturalsLitres gasoil any / nº serveis realitzats
Consum de gasoil de vehicles de sanejamentEsgotament dels recursos naturalsLitres gasoil any / nº vehicles comercials
Emissions atmosfèriques de vehicles de sanejamentContaminació de l’aireKg CO2 vehicles sanejament / nº vehicles sanejament
Emissions atmosfèriques de vehicles comercialsContaminació de l’aireKg CO2 vehicles comercials / nº vehicles comercials

Centre de treball de Coslada

Aspecte ambientalImpacte ambientalIndicador de referencia
Consum d’energia elèctricaEsgotament dels recursos naturalsConsum anual energia elèctrica (Kwh) / nº treballadors
Consum de gasoil de vehicles de sanejamentEsgotament dels recursos naturalsLitres gasoil any / nº serveis realitzats
Emissions atmosfèriques de vehicles de sanejamentContaminació de l’aireKg CO2 vehicles sanejament / nº vehicles sanejament

* Nota: Els aspectes ambientals identificats i avaluats en el Centre de Treball de Coslada, s’estimen a partir de l’anàlisi realitzada per al Centre de Treball de Rubí, ja que no es disposen de dades històriques per a poder calcular correctament el risc de cadascun dels aspectes ambientals identificats.

 1. Objectius Ambientals 2023

En 2023 s’han establerts els següents objectius ambientals:

Centre de treball de Rubi:

ObjectiuMeta
Reduir un 2% les emissions de CO2 procedents dels vehicles utilitzats en la prestació dels serveisReduir l’impacte ambiental
Reduir els residus banals en un 10%Reduir l’impacte ambiental
Segregar correctament els residusReduir l’impacte ambiental
Reduir un 5% el consum d’energia elèctrica de la xarxaSer més eficients en el consum elèctric
Reduir un 2% el consum de gasoilReduir el consum de recursos

Centre de treball de Coslada:

ObjectiuMeta
Segregar correctament els residusReduir l’impacte ambiental
Reduir un 2% el consum d’energia elèctrica de la xarxaSer més eficients en el consum elèctric
Reduir un 2% el consum de gasoilReduir el consum de recursos
 1. Comunicació i sensibilització ambiental

HIDROTEC considera fonamental la formació i sensibilització ambiental de tots els seus treballadors, amb l’objectiu que siguin coneixedors dels aspectes ambientals relatius a les seves àrees d’actuació i d’aquesta manera aconseguir la seva participació en la gestió i millora contínua.

Durant l’any 2023 es planifica augmentar les activitats de comunicació interna en assumptes relacionats amb la gestió ambiental.

 1. Comunicació externa

HIDROTEC com a empresa compromesa amb el medi ambient utilitza aquesta comunicació anual, disponible en la nostra web corporativa, com a eina de transparència i comunicació, a totes les parts interessades, dels nostres aspectes ambientals significatius, objectius i acompliment ambiental.

7. Hidrotec Avança cap a la Sostenibilitat amb la instal·lació de Panells Fotovoltaics

Hidrotec fa un pas més en el seu compromís cap a la sostenibilitat introduint un nou model de consum respectuós amb el medi.

Aquest projecte, finançat pels Fons Next Generation EU dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència, és part de la nostra estratègia per assolir un consum i producció d’energia 100% renovable i de les inicatives centrades en la transició cap a energies més sostenibles que contribueixin a la reducció d’emissions de CO2.

La pròxima comunicació ambiental està prevista al gener / febrer de 2024.

Última actualització 01/02/2023