24 hores / 7 dies

Sistema de curat mijançant LED

En què consisteix?

El sistema de rehabilitació de canonades sense obres mitjançant encamisat de mànega contínua amb curat LED (irradiació ultraviolada), consisteix en la introducció a l’interior de l’antiga canonada, d’una mànega pre-impregnada amb resines de vinilèster fins a posició de treball. Una vegada col·locada s’infla amb aire per a mantenir-la a pressió constant contra la paret interna i s’introdueixen els llums LED perquè es desplacin pel seu interior a velocitat controlada. Finalitzat el procés d’enduriment, s’allibera pressió, i el resultat és una nova canonada totalment contínua i estanca.

Curat LED
Curat LED Nocturn
Curat LED Interior