24 hores / 7 dies

Renova el teu baixant sense obres ni molèsties amb SprayForm

5 febrer 2016

Hidrotec ha incorporat al seu catàleg de serveis un innovador sistema de rehabilitació de baixants denominat SprayForm. Aquest sistema de rehabilitació consisteix a revestir interiorment el baixant, aprofitant el mateix com a encofrat perdut, mitjançant la projecció d’un polímer plàstic.

Es tracta d’un sistema que ofereix nombrosos avantatges a l’usuari de la xarxa de sanejament:

1. Renova els antics baixants sense necessitat de realitzar obres, amb gran rapidesa i sense causar molèsties. Ni sorolls, ni olors.
2. És un sistema sostenible amb el medi ambient, net i que no genera residus.
3. Atorga estanqueïtat total a la xarxa de sanejament dels edificis. Elimina juntes i dóna continuïtat a la canonada.
4. Prevé l’aparició d’humitats en parets i sostres, que poden derivar en problemes d’estabilitat i salubritat.
5. Es tracta del sistema de rehabilitació de canonades més econòmic del mercat, ja que no es realitzen obres, evitant d’aquesta manera també els sobrecostos de la col·locació de bastides i de la retirada de residus

spray-form

Mitjançant el sistema SprayForm es renova l’antic baixant i aconseguim un baixant totalment nou, 100% continu i estanc. La seva versatilitat ens permet reparar canonades fabricades amb qualsevol tipus de material, amb diàmetres compresos entre els 50 i 200 mm, tant verticals com a horitzontals, amb presència de girs i colzes.

Gràcies a aquestes propietats el sistema és ideal per a la rehabilitació de baixants i escomeses d’edificis de gran altura, cases particulars, edificis històrics, hospitals, hotels, centres educatius i edificis industrials.

Cal destacar una de les aplicacions més importants d’aquest sistema, la rehabilitació de canonades fabricades amb fibrociment. El fibrociment és un material constituït per ciment i fibres d’amiant. A causa de l’ús de la canonada, el fibrociment va perdent les seves propietats originals de compactació, podent desprendre potencialment fibres d’amiant al medi ambient. Això genera un risc a causa que les fibres d’amiant són potencialment cancerígenes.

camion-trabajos