24 hores / 7 dies

Renova el teu baixant sense obres ni molèsties amb SprayForm

Tens problemas als teus baixants?

Hidrotec ha incorporat al seu catàleg de serveis un innovador sistema de rehabilitació de baixants denominat SprayForm. Aquest sistema de rehabilitació consisteix a revestir interiorment el baixant, aprofitant el mateix com a encofrat perdut, mitjançant la projecció d’un polímer plàstic.

Aventatges del sistema Sprayform

Es tracta d’un sistema que ofereix nombrosos avantatges a l’usuari de la xarxa de sanejament:

1. Renova els antics baixants sense necessitat de realitzar obres, amb gran rapidesa i sense causar molèsties. Ni sorolls, ni olors.
2. És un sistema sostenible amb el medi ambient, net i que no genera residus.
3. Atorga estanqueïtat total a la xarxa de sanejament dels edificis. Elimina juntes i dóna continuïtat a la canonada.
4. Prevé l’aparició d’humitats en parets i sostres, que poden derivar en problemes d’estabilitat i salubritat.
5. Es tracta del sistema de rehabilitació de canonades més econòmic del mercat, ja que no es realitzen obres, evitant d’aquesta manera també els sobrecostos de la col·locació de bastides i de la retirada de residus

Sprayform
Exemple de projecció

Aplicacions del Sistema Sprayform

Mitjançant el sistema SprayForm es renova l’antic baixant i aconseguim un baixant totalment nou, 100% continu i estanc. La seva versatilitat ens permet reparar canonades fabricades amb qualsevol tipus de material, amb diàmetres compresos entre els 50 i 200 mm, tant verticals com a horitzontals, amb presència de girs i colzes.

Gràcies a aquestes propietats el sistema és ideal per a la rehabilitació de baixants i escomeses d’edificis de gran altura, cases particulars, edificis històrics, hospitals, hotels, centres educatius i edificis industrials.

Cal destacar una de les aplicacions més importants d’aquest sistema, la rehabilitació de canonades fabricades amb fibrociment. El fibrociment és un material constituït per ciment i fibres d’amiant. A causa de l’ús de la canonada, el fibrociment va perdent les seves propietats originals de compactació, podent desprendre potencialment fibres d’amiant al medi ambient. Això genera un risc a causa que les fibres d’amiant són potencialment cancerígenes.

Furgón Sprayform
Laboratori de projecció Sprayform