24 hores / 7 dies

Sistema de curat mitjançant vapor

En què consisteix?

El sistema de rehabilitació de canonades sense rasa mitjançant mànega contínua amb curat a través de vapor, consisteix en la introducció per inversió d’una mànega de feltre de polièster impregnada amb resina de tipus polièster o epoxi a l’interior de la canonada mitjançant pressió de vapor de aigua, generat gràcies a lajuda duna caldera. Un cop s’ha introduït l’encamissat de mànega comença el procés tèrmic de curació in situ de les resines, el resultat de les quals serà la generació d’una nova canonada contínua interna a l’existent.

Aquesta tècnica és ideal per canonades i col3lectors amb diàmetres de gran grandària ja que elimina la necessitat de disposar de grans quantitats d’aigua. D’aquesta manera s’optimitza el temps de lliurament de la nova canonada.

Equip Vapor
Equip Gran Vapor
Mànega Vapor