24 hores / 7 dies

Què és un embornal? Tipus d’embornals

Què és un embornal?

Vols saber què és un embornal? Són elements de sanejament la missió del qual és recollir les aigües d’escolament que circulen superficialment per les calçades urbanes, procedents de la pluja o neu, i de la neteja dels carrers, i conduir-les cap a la xarxa de clavegueram general.

En funció de la pluviometria de la zona i del pendent de la calçada, existiran més o menys quantitat en el traçat.

Normalment se situen junt les vorades de les voreres dels carrers.

En qualsevol cas, per a cada context, és necessari realitzar un estudi que projecti la ubicació més optima, encara que habitualment podem trobar-los a distàncies aproximades de 50 metres.

En general estan dimensionats per a recollir un cabal mínim de 5 litres per segon.

Cal dir que en moltes ocasions les aigües d’escolament arrosseguen tot tipus de sediments, restes orgàniques (fulles) i restes de materials antròpics (papers, plàstics, restes d’escombraries, etc.).

Aquest fet, juntament amb el pendent existent, condicionarà la tipologia triada.

Tipus d’embornals

En funció de la forma d’entrada de l’aigua d’escolament superficial podem diferenciar 3 tipus d’embornals:

Embornal de bústia

Els embornals de bústia, denominats també, embornals de vorada, consisteixen en uns orificis amb forma de bústia situats en les vorades de les voreres. Aquests, per tant, únicament podran ser utilitzats quan existeixi vorada als carrers i no es prevegi l’arrossegament de gran quantitat de residus.

embornal
Embornal urbà

Embornal de reixeta

Els embornals de reixeta consisteixen en uns orificis situats en la superfície de les calçades que es troben tapats mitjançant una reixeta. Aquesta reixeta impedeix l’evacuació dels residus arrossegats, fent funció de tamís. Encara que cal indicar que a vegades aquests residus poden arribar a tapar la reixeta, i per tant, provocar un mal funcionament del sistema de recollida i evacuació de les aigües d’escolament.

Embornal mixt

Els embornals mixtos combinen els dos sistemes anteriors. Consisteixen en un orifici tipus bústia situada en la vorada que té continuïtat en la calçada, on es troba tapat per una reixeta. El seu avantatge radica en la possibilitat de recollir i evacuar l’aigua d’escolament a través de la boca de la bústia en el cas que la reixeta es tapi. A causa d’aquesta característica és el més utilitzat.