24 hores / 7 dies

Què és la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?

Què és la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?

La Coordinació d’Activitats Empresarials és la cooperació entre diverses empreses o autònoms que treballessin en un mateix centre de treball per a informar dels riscos del centre de treball i dels mètodes i procediments de treball interns per al seu respecte i compliment per personal extern concurrent; així com per a informar de la modificació dels regs en el centre degut a les actuacions externes, perquè els treballadors externs poden modificar les condicions de treball normals del centre.

En aquesta coordinació, les parts implicades han d’intercanviar tota la informació necessària perquè els treballs en el centre es desenvolupin amb seguretat i minimitzant els riscos.

De la mateixa manera, les parts implicades han d’aportar tots els mitjans humans i materials per a assegurar el bon desenvolupament de les activitats i el compliment de la coordinació d’activitats empresarials.

Definicions

La normativa vigent defineix uns certs elements clau per a la Coordinació d’Activitats Empresarials:

 • Centre de treball: qualsevol àrea en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin d’accedir per raó del seu treball.
 • Empresari titular del centre de treball: la persona que té la capacitat de posar a disposició i gestionar el centre de treball.
 • Empresari principal: l’empresari que contracta o subcontracta amb uns altres la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d’aquell i que es desenvolupen en el seu propi centre de treball.
 • Empresari concurrent: qualsevol empresari l’activitat del qual en un centre de treball succeeixi en presència de treballadors d’altres empreses o autònoms.

Legislació aplicable a la coordinació d’Activitats Empresarials

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
 • Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

Obligacions de les parts

La coordinació d’activitats empresarials és obligada en:

 • Centres on existeixin treballadors d’empreses concurrents
 • En subcontractar serveis aliens a la pròpia activitat empresarial
 • Al subcontracten obres o serveis corresponents a l’activitat de l’empresa principal
 • Concurrència de treballadors autònoms en un centre de treball
 • Concurrència de treballadors en obres de construcció
 • Concurrència de treballadors en empreses de treball temporal

Aquesta obligació implica el deure de cooperació de totes les empreses i autònoms concurrents en el centre de treball.

L’empresari titular ha d’informar els altres agents implicats de manera suficient i prèviament a l’inici dels treballs sobre els riscos propis del centre de treball, les mesures preventives i les mesures d’emergència a aplicar.

En el cas que els riscos siguin greus o molt greus, la informació sobre aquest tema ha de facilitar-se per escrit.

La documentació exigible també es refereix a l’alta a la seguretat social dels treballadors, el lliurament dels seus EPIS, la vigència de l’apte metge, autorització de maquinària i certificats de formació i d’informació.

Més notícies