24 hores / 7 dies

Quins són els components d’una xarxa de clavegueram i perquè serveixen?

28 maig 2018

La majoria de les actuacions de sanejament urbà d’Hidrotec es realitzen a la xarxa de clavegueram. Val la pena, llavors, donar a conèixer els components d’una xarxa de clavegueram. Però abans de fer-ho, convé donar un repàs ràpid a l’origen de la xarxa de clavegueram i al seu concepte.

L’origen de la xarxa de clavegueram

componentes-red-saneamiento-actuaciones-mantenimiento-red-alcantarillado
Les xarxes de clavegueram o de sanejament van aparèixer a les ciutats europees al segle XIX per respondre als problemes de salubritat i d’epidèmies provocades per l’evacuació de les aigües fecals. Fins a la creació de les xarxes de clavegueram, la gent abocava les aigües residuals al carrer i la pluja les conduïa cap a les clavegueres.
A l’actualitat, qualsevol ciutat europea amb més de 5.000 habitants està obligada a disposar d’una xarxa de clavegueram que canalitzi les aigües residuals generades a les llars dels ciutadans.

Què és una xarxa de clavegueram?

Una xarxa de clavegueram és un sistema de canonades i diferents construccions utilitzats per recollir i transportar aigües residuals, pluvials i industrials des del lloc d’origen fins al lloc on s’aboquen i es porta a terme el seu tractament.

Les xarxes de clavegueram són estructures hidràuliques que actuen a pressió atmosfèrica seguint la llei de la gravetat.

Són considerades un servei bàsic, tot i que, malgrat aquesta consideració, molts països en vies de desenvolupament no tenen aquesta forma elemental de salubritat de les ciutats.

Un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU persegueix la reducció a la meitat del percentatge d’individus que no disposen d’accés sostenible a l’aigua potable i al sanejament bàsic. En concret, l’impulsa l’objectiu número 6: “Aigua neta i sanejament”.

Com han de ser una xarxa de clavegueram?

componentes-red-saneamiento-interior-red-alcantarillado
Com que la xarxa de clavegueram treballa per gravetat, per funcionar les canonades han de tenir una certa pendent, per garantir que l’aigua tindrà una velocitat suficient que no permeti la sedimentació dels materials sòlids que es veuen transportats.
En ciutats amb topografia plana, els col·lectors poden arribar a tenir profunditats superiors a 4-5m, el que fa difícil i costosa la seva construcció i complicat el seu manteniment. En aquestes circumstàncies pot ser convenient intercalar a la xarxa estacions de bombament, que permeti elevar l’aigua servida a una cota pròxima a la cota de la via.

Components d’una xarxa de clavegueram

Perquè una xarxa de clavegueram pugui complir plenament amb la seva funció ha de comptar amb els següents components:

  • Connexions. Són tots aquells components mitjançant els quals es vessen les aigües residuals de procedència domèstica originats en les edificacions.
  • Clavegueres. Transport subterrani situat sota les vies urbanes que canalitzen l’aigua conduint-la cap a un col·lector.
  • Col·lectors. Són les canonades de secció més gran que s’encarreguen de recollir les aigües de les clavegueres i les transporten als principals col·lectors.
  • Sobreeixidors de tempestes. Són aquells dipòsits on l’aigua originària dels col·lectors queda retinguda quan plou molt per evitar inundacions.
  • Emissaris interceptors. Són elements que condueixen i transporten les aigües reunides pels col·lectors fins a la depuradora o fins abocar-les en el medi natural.

componentes-red-saneamiento-descubriendo-el-interior-de-la-red-de-saneamiento

Aquests cinc elements són els principals components d’una xarxa de clavegueram. No obstant això, hi ha una segona categoria de components que no cal menystenir:

  • Cunetes. Són entrants que s’encarreguen de recol·lectar i concentrar les aigües de la pluja a les vies i els terrenys que confronten amb aquestes.
  • Embornals. Es tracta d’aquelles estructures que s’encarreguen de recollir de la via l’aigua de neteja i de la pluja.
  • Pous d’inspecció. Aquests elements són càmeres verticals que permeten accedir a les clavegueres i als col·lectors perquè el seu manteniment sigui més fàcil.

Hidrotec, experts en actuacions en xarxes de clavegueram

Hidrotec compta amb diferents serveis per a solucionar qualsevol problema o necessitat que sorgeixi en una xarxa de clavegueram. L’empresa porta des de 1994 portant a terme desembussos i neteja de canonades a la xarxa de clavegueram de les principals ciutats.

A l’actualitat, Hidrotec disposa d’un parc de 18 camions d’intervenció mixtos que estan preparats per resoldre qualsevol tipus d’embús. Són capaços de netejar les canonades perquè puguin complir a la perfecció amb la seva funció. La companyia té personal específic per a realitzar actuacions especials en xarxes de sanejament. Tècnics especialitzats i formats expressament per dur a terme els treballs per al manteniment de l’interior de col·lectors i canonades transitables.

Hidrotec és el millor aliat per complir amb les normatives de seguretat més estrictes. Gràcies a l’experiència de l’empresa, els directors, caps de manteniment de grans empreses, ajuntaments, asseguradores i administradors de finques poden trobar un aliat per tractar efectivament i eficientment una xarxa de clavegueram.