24 hores / 7 dies

Neteja d’arquetes: 5 claus del manteniment d’arquetes

1. Calendari de manteniment preventiu

La millor pràctica per a la neteja d’arquetes és dissenyar un calendari de manteniment preventiu que eviti situacions d’emergència per embús o desbordament, que pugui portar a un sobrecost econòmic en el cas d’haver de reparar diferents elements del sistema de sanejament de l’edifici.

En aquest sentit és recomanable planificar cada trimestre en funció de l’ús de l’edifici la neteja de les arquetes i la inspecció de la xarxa de canonades residuals a través d’elles.

2. Inspecció d’arquetes

Les arquetes són els punts d’accés a la xarxa de canonades de sanejament de l’edifici. Una vegada realitzada la neteja de les arquetes, a través d’elles, s’introdueixen en les canonades connectades una càmera d’inspecció TV que serveix per a tenir una visió directa de l’estat de les canonades i detectar possibles patologies presents. Amb aquesta inspecció es pretén poder valorar les accions de manteniment a dur a terme perquè la xarxa de sanejament es trobi en un estat de funcionament òptim.

3. Equips necessaris per a neteja d’arquetes

Per a dur a terme les tasques de manteniment és necessari disposar d’un camió cisterna de neteja d’arquetes i canonades. Aquest camió ha de ser mixt, és a dir, tenir la capacitat tant d’impulsar aigua a pressió, així com d’aspirar residus. És recomanable que el camió sigui d’alt rendiment per a minimitzar el temps i el cost de l’actuació, i a més és interessant alhora que tingui petites dimensions per a poder accedir a zones de soterrani amb altures inferiors als 2 metres. És important també que qualsevol actuació la realitzi un equip format per 2 operaris especialistes en sanejament i que disposin de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals adequada tant en treballs en altura com en espais confinats.

4. Desembús d’arquetes

Entre les tasques de manteniment a realitzar es troba el desembusso d’obturacions tant d’arquetes com de canonades mitjançant aigua a pressió, aspiració de residus, eliminació de restes de sòlids orgànics en arquetes sifónicas per a evitar la concentració de males olors, neteja d’arquetes i canonades, inspecció amb cambra TV i rehabilitació de canonades mitjançant tecnologies sense rasa.

5. Gestió mediambiental de residus

Finalment, cal esmentar, que per a donar cobertura legal, és necessari que el camió de neteja d’arquetes i canonades disposi del codi de transportista atorgat per l’autoritat competent.