24 hores / 7 dies

Desembossament de canonades en habitatges particulars

La importància de la intervenció d’un equip professional en els desembussos de canonades en la teva llar

Un dels problemes que poden patir les canonades de la nostra llar és un embús en les canonades. Hi ha diversos mètodes casolans que poden servir-nos en els casos menys complicats. No obstant això, quan l’embús de canonades és massa greu, necessitarem l’ajuda de professionals perquè duguin a terme el procés de desembossament.

Per què és important contractar una empresa especialitzada en desembussos de canonades?

Els serveis de desembossament de canonades en habitatges particulars els han de realitzar les empreses que posseeixin l’experiència suficient i que disposin de tots els permisos administratius necessaris per a dur-los a terme. L’actuació d’aquestes empreses sempre ha de produir-se sota una sèrie de compromisos de qualitat i complint la normativa mediambiental existent.

En aquest sentit és molt aconsellable verificar que l’empresa de desembossament de canonades disposi de la certificació ISO 14001 de Gestió Mediambiental i que els seus vehicles disposen del permís per part de l’ARC (Agència de Residus de Catalunya) per al transport d’aigües residuals.

Desatascos y limpieza de tuberías

De la mateixa manera també és necessari i obligat per llei que l’empresa de desembossaments de canonades compleixi amb la normativa de riscos laborals. El seu personal ha d’estar format per evitar els riscos laborals. Disposar de la certificació OHSAS 18001 en la Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball avala aquestes bones pràctiques.

Quan és convenient l’ajuda de professionals per dur a terme el procés de desembossament?

Els embussos de les canonades es produeixen a causa de l’obstrucció al canal d’aquestes que són causades pel material que o bé cau al desguàs per accident o que nosaltres mateixos tirem sense conèixer el perill que pot ocasionar.

Hi ha diversos mètodes casolans que poden servir-nos en els casos menys complicats però quan cal desembussar, per exemple, una canonada molt obstruïda cal deixar-ho en mans dels professionals.

El servei de desembossament de canonades en habitatges particulars s’ha de fer amb molt de compte ja que ens trobem en un context habitat per persones. Els mètodes d’actuació utilitzats han de realitzar-se amb l’ajuda d’eines tecnològicament adequades per a aquesta finalitat.

El control del grau d’agressivitat mitjançant els diferents accessoris de neteja ha de ser supervisat per operaris altament especialitzats, ja que les canonades es troben normalment bastant deteriorades i el risc de trencament és molt elevat. Això passa, per exemple, quan cal desencallar una canonada molt obstruïda.

Hidrotec ofereix servei de desembussos i neteja de canonades per a particulars i professionals

Hidrotec és una empresa amb més de 20 anys d’experiència realitzant serveis de desembossaments de canonades a la província de Barcelona per a particulars i empreses. Hem realitzat milers de serveis de neteja i desembussos de canonades a Barcelona, Rubí, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Terrassa, així com en d’altres municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Hidrotec disposa de la tecnologia necessària per dur a terme aquests serveis de desembossament de canonades en habitatges particulars, de manera totalment optimitzada i sota els estàndards de qualitat preceptius.

Sobretot, estem especialitzats en el desembossament de canonades situades en zones de planta baixa i pàrquing, ja que disposem de camions capaços d’accedir sense problemes. Aquests vehicles garanteixen la pressió d’aigua i la capacitat de succió necessària per netejar i desembussar les canonades correctament.