24 hores / 7 dies

Aigües regenerades

La disponibilitat de recursos hídrics és un dels majors reptes als quals s’enfronta la nostra societat. La creixent inestabilitat que presenta la disponibilitat d’aigua, caracteritzada com a estrès hídric, ens ha portat a diversificar els nostres consums i buscar alternatives que redueixin l’impacte de l’activitat humana sobre les reserves naturals i artificials d’aigua.
Una de les solucions que porta anys funcionant són les aigües residuals regenerades. Saps què són les aigües regenerades? T’ho expliquem a continuació.

1. Què són les aigües regenerades?

Les aigües regenerades són aigües residuals depurades en EDAR que reben un tractament complementari o terciari, amb la condició de reduir la seva càrrega contaminant i complir amb els paràmetres establerts, per a la seva reutilització.
La idea darrere de les aigües regenerades és la reutilització de recursos rebutjats que presenten problemes de gestió a causa de la concentració de contaminants o l’impacte negatiu del seu abocament.
Com haureu notat, el concepte d’aigües regenerades suposa la transformació del tradicional cicle de l’aigua lineal cap a un model propi de l’economia circular.

aigües regenerades

2. La Qualitat de l’aigua regenerada

Per a poder reutilitzar les aigües residuals, a més de realitzar-los un tractament terciari, aquestes han de superar un seguit de controls sota paràmetres crítics estrictes depenent de l’ús al qual es destinin. De la mateixa manera, la normativa estableix la freqüència en què han de realitzar-se els controls.
Habitualment, aquests paràmetres de control inclouen la concentració de nemátodos intestinals, escherichia coli, sòlids en suspensió, terbolesa i altres contaminants biològics com a legionel·la, salmonel·la, etc.
A més, si una aigua a reutilitzar serà utilitzada diverses vegades, es prendrà de referència els paràmetres de l’ús més restrictiu.

3. Usos autoritzats

Els usos autoritzats són en la seva majoria els següents:

 • Usos urbans: Reg de jardins privats i de zones verdes urbanes, descàrrega d’aparells sanitaris, aigualeig de carrers, sistemes contra incendis, rentada industrial de vehicles.
 • Usos agrícoles: Reg de tota mena de cultius, reg de pastures, aqüicultura.
 • Usos industrials: Aigües de procés i neteja, torres de refrigeració i condensadors evaporatius industrials.
 • Usos recreatius: Reg de camps de golf, estanys i masses d’aigua ornamentals.
 • Usos ambientals: Recàrrega d’aqüífers per percolació i per injecció directa; reg de zones verdes; Silvicultura; i manteniment d’aiguamolls i cabals mínims.

4. Usos no autoritzats

Cal tenir en compte que el seu ús és restrictiu i hi ha una sèrie d’usos no autoritzats. Aquests són els següents:

 • Consum humà, excepte en situació de catàstrofe, en què s’establiran paràmetres de control inferiors baix autorització i supervisió sanitària.
 • Indústria alimentària
 • Instal·lacions hospitalàries
 • Cultiu de mol·luscos filtradors
 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius no industrials
 • Fonts o làmines ornamentals en espais públics o interiors d’edificis públics
 • Qualsevol altre ús que suposi un risc per a la salut

5. Oportunitats i beneficis de l’aigua regenerada

Com heu pogut veure, les aigües regenerades són una important alternativa viable d’aigua per a incloure en els plans hidrològics del territori. Els seus beneficis van més enllà de la reducció de l’extracció i ús d’aigua potable, sinó que suposa una recuperació de nutrients per a ús agrícola, que suposa al seu torn en una reducció de l’ús de fertilitzants. Per si no fos prou, redueix també els abocaments al medi ambient, millorant l’estat general de les aigües, ajudant a conservar també els cabals naturals i una reducció de costos del consum d’aigua en indústria i el sector agrícola.