24 hores / 7 dies

Càmeres d’inspecció de canonades: Optimitza la gestió de la xarxa de sanejament

La xarxa de sanejament de les nostres poblacions és una infraestructura de gran importància ja que és l’eina principal per a la gestió de les aigües residuals, pluvials i industrials.

Per realitzar una correcta gestió, primerament, cal tenir un bon coneixement de la xarxa de sanejament, per a posteriorment realitzar les accions preventives i correctives necessàries que permetin mantenir la funcionalitat esperada de la xarxa.

Encara que hi ha diverses maneres de realitzar una correcta inspecció, la tècnica que permet realitzar aquesta tasca de la manera més exhaustiva i minuciosa és la inspecció de canonades amb càmera TV, que ens permet conèixer l’estat exacte de la xarxa de sanejament. Aquestes inspeccions amb càmera ens aporten informació vital per gestionar correctament la infraestructura i el manteniment de la xarxa.

Tipologies d’inspecció amb càmera

inspección de tuberias amb camara de tv
Inspeccion de tuberias amb camara de tv

La inspecció de canonades es realitza mitjançant diferents tipologies de càmeres de TV, en funció dels accessos, diàmetres i longituds dels trams. En aquest sentit, hi ha dos classes fonamentals de càmeres de TV per a la inspecció de canonades:

 • Càmeres d’inspecció de canonades robotitzades
 • Càmeres d’inspecció de canonades no robotitzades

Mitjançant les càmeres d’inspecció de canonades podem detectar diferents patologies, degudes a diferents causes. Entre elles destaquem:

 • Edat de la canonada
 • Ús de la canonada
 • Falta de manteniment
 • Moviments del terreny
 • Accions antròpiques externes
 • Altres

Patologies presents

càmera d'inspecció de canonades
Càmera d’inspecció de canonades


Les patologies més comuns presents en les canonades poden arribar a ser molt diferents, però n’hi ha diverses que es repeteixen de forma general:

 • Trencaments interns de les canonades
 • Obturacions degudes a la presència d’arrels i incrustacions, tant orgàniques com minerals
 • Col·lapses en superfície
 • Juntes obertes
 • Filtracions a terra

Totes aquestes patologies produeixen afectacions ambientals i una pèrdua de la capacitat hidràulica de la canonada.

En definitiva, la càmera d’inspecció de canonades és un instrument bàsic per conèixer l’estat de la xarxa de sanejament tant urbana com industrial. Aquesta informació ens permetrà gestionar correctament aquestes infraestructures i allargar per tant la seva vida útil mantenint la seva funcionalitat.