24 hores / 7 dies

Casos d’èxit – Agència Catalana de l’Aigua

Agència Catalana de l’Aigua i Hidrotec col·laborant junts per oferir un millor servei d’abastament i tractament d’aigua a la població de Catalunya

Agència Catalana de l’Aigua va sorgir, entre els últims dies de 1999 i els primers dies de l’any 2000, de la fusió entre la Junta de Sanejament i la Junta d’Aigües, com l’empresa pública encarregada de planificar i gestionar el cicle integral de l’aigua a Catalunya. Des de llavors ha expandit la seva xarxa dins d’un pla de sanejament. S’ha encarregat de promoure la construcció d’infraestructures hidràuliques pioneres en el sector que han permès incrementar en un 30% la garantia en l’abastament a la població. En l’actualitat compta amb més de 500 depuradores actives que sanegen l’aigua del 97% de la població de Catalunya.

Hidrotec ha acompanyat a l’Agència Catalana de l’Aigua en aquest temps aportant la seva experiència, professionalitat i recursos tècnics i humans per col·laborar en la consecució dels seus objectius, vitals per al proveïment d’aigua amb totes les garanties a la població, sempre amb el màxim respecte al Medi Ambient i a la normativa i legislació vigents.

Aquests són alguns dels treballs en què Hidrotec ha prestat els seus serveis per a l’Agència Catalana de l’Aigua en aquests anys d’estreta col·laboració.

* REHABILITACIÓ DE CANONADES SENSE RASA.

Des de fa més de 20 anys, Hidrotec utilitza sistemes de rehabilitació de canonades sense obra i ha prestat de forma habitual aquest servei a l’Agència Catalana de l’Aigua per a reparacions puntuals en diferents tipus de canalitzacions. Ho ha fet mitjançant una tecnologia puntera que permet evitar molèsties innecessàries a la població (carrers tallats, sorolls originats per maquinària pesada…) i un important estalvi monetari de diners públics amb totes les garanties d’un treball ben fet a curt i a llarg termini.

Aquestes rehabilitacions en unes ocasions han sigut motivades per petites esquerdes i problemes que es detecten de forma primerenca mitjançant actuacions de manteniment preventiu amb càmera de televisió i en d’altres ocasions han estat per reparació d’avaries com trencaments localitzats, esquerdes, fissures, juntes obertes i degradades, desgastos i degradacions del tub ocasionades per aigües i residus agressius i/o per defectes en la qualitat del tub.

Per a aquestes actuacions per a l’Agència Catalana de l’Aigua, Hidrotec treballa habitualment amb els sistemes part-Lining (també conegut com a Sistema Packers) i Quick-Lock, així com mitjançant el fresat de canonades amb robot, segons els nostres professionals considerin necessari, per el que posa al seu servei els mitjans materials i tècnics necessaris, la metodologia d’actuació i equips de professionals qualificats per a implementar-los.

  • Sistema Part-Lining: Consisteix en la reparació puntual de patologies a través de la col·locació d’un encamisat de fibra de vidre impregnat amb resines de silicats Advantex® (qualitat ECR).
  • Sistema Quick-Lock: Consisteix en la rehabilitació i dotació d’estanquitat a la canonada (amb independència del seu material constituent) danyada de forma mecànica, gràcies al tancament patentat Quick-Lock que garanteix una compressió segura.

* DESEMBUSSOS I NETEJA DE CANONADES.

Un dels principals serveis que Hidrotec presta a l’Agència Catalana de l’Aigua és la neteja de canonades i desembussos. Hidrotec compta amb un parc de 18 camions d’intervenció mixtos que solucionen embussos de qualsevol tipologia en les canonades de la xarxa de sanejament d’aigües i diversos vehicles de menors dimensions per accedir a zones amb limitacions d’espai, però que igualment tenen una enorme capacitat tant d’aspiració (135 litres per minut a 200 bars de pressió) com de pressió.

Bona part dels treballs de desembussos i neteja de canonades que realitza Hidrotec per a l’Agència Catalana de l’Aigua es realitzen amb camions mediambientals de reciclatge d’aigua. Per això compta amb una flota de 8 camions mediambientals de reciclatge d’aigua que posseeixen un rendiment superior al 60% en relació amb els equips de desembussament convencionals. Aquests vehicles tenen la capacitat de filtrar l’aigua succionada i reutilitzar-la en les tasques d’impulsió. Gràcies a aquesta tecnologia s’aconsegueix un importantíssim estalvi mediambiental d’aigua, permetent al mateix temps que els equips de neteja hidrodinàmica de col·lectors i canonades no hagin de desplaçar-se per proveir-se d’aigua per al procés d’impulsió. D’aquesta manera s’aconsegueix una reducció molt important de les emissions de CO2 i un augment de les hores productives del treball dels equips permetent així un important estalvi monetari al contribuent.

Aquests mitjans tècnics permeten als professionals que els manegen poder oferir un millor servei en un menor temps d’intervenció evitant molèsties o la suspensió del servei als negocis i la població de la zona en la qual es realitza la intervenció.

Hidrotec té sempre en compte la normativa i legislació aplicables tant a nivell de seguretat com a nivell ambiental. Per això tots els vehicles del seu parc mòbil compten amb l’autorització per al transport de residus tant per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) com per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). I els seus professionals treballen sempre amb les màximes garanties de protecció mediambiental per evitar abocaments accidentals que generin tant problemes als ecosistemes com costos addicionals per sancions administratives.

Per aconseguir-ho la planificació és vital. Abans de cada intervenció per l’Agència Catalana de l’Aigua (de la mateixa manera que per a tots els clients), l’equip de professionals d’Hidrotec s’encarrega d’analitzar el problema i el context de l’actuació, estudiant-ne al detall per oferir en tot moment la solució més adequada a nivell tècnic i econòmic. Així pot aconseguir el millor resultat, amb les mínimes molèsties i al preu més baix.

Per poder realitzar un diagnòstic exacte del problema es treballa amb un sistema audiovisual de CCTV que permet veure la canonada des del seu interior, podent d’aquesta manera localitzar i detectar el problema exacte i que els professionals puguin decidir el mètode més eficaç amb el qual prosseguir l’actuació.

Hidrotec i l’Agència Catalana de l’Aigua continuen col·laborant junts per oferir un millor servei d’abastament i tractament d’aigua a la població de Catalunya dia a dia, i esperen seguir fent-ho en els pròxims anys. Una col·laboració que permet oferir el millor servei als usuaris finals originant-los les mínimes molèsties i sempre al preu més econòmic possible, per a un millor rendiment dels diners públics.

Vídeo | Agència Catalana de l’Aigua