24 hores / 7 dies

Inspecció amb càmera de TV en canonades d’obra noves

Realitzar una inspecció amb càmera de TV a les canonades d’obra noves és fonamental per poder certificar que tot està correcte o per identificar punts d’error que necessiten reparació o sobre els quals caldrà realitzar un seguiment proper.

Per què és important fer una inspecció de tv a les canonades d’obra noves

Per comprovar que la instal·lació i els materials efectivament estan perfectes

El fet que una canalització sigui nova, no l’eximeix de tenir algun error, ja sigui per un material defectuós o per un problema durant la seva instal·lació. És fonamental que abans de posar en marxa un nou sistema de clavegueram, d’aigua potable, baixants d’edificis o una xarxa contra incendis, es realitzi una exhaustiva inspecció interna de la mateixa.

inspecció de canonades després de rehabilitació amb part-lining
Inspecció de canonades després de rehabilitació amb part-lining

Realitzar aquesta inspecció interna, permetrà donar el vistiplau a l’obra recentment acabada amb totes les garanties que ha estat realitzada correctament i que els materials estan en perfecte estat. Una tranquil·litat per a l’empresa, l’ajuntament o els veïns que l’han encarregat. I una seguretat per a l’empresa asseguradora, que sap que no hi ha problemes de naixement en la instal·lació.

En cas que hi hagi algun error, desperfecte o problema petit o gran en la instal·lació, és important detectar-lo el més aviat possible. D’una banda, per aturar-lo i posar-hi remei immediatament, abans que generi una avaria que suposi un problema per a la marxa del negoci en què s’ubica o per a la població i els veïns a la qual dóna servei. I de l’altra, per poder exigir a l’empresa que ha realitzat aquesta instal·lació la responsabilitat que li correspongui en la decisió o problema detectat.

Aquest últim punt és important en molts aspectes:

  • La responsabilitat de l’ús de materials defectuosos o un mal ús dels mateixos ha de quedar clara des del principi. La companyia asseguradora pot exigir aquest tipus d’inspecció des del primer moment per saber realment el que està assegurant. Però encara en el cas que no ho faci, si posteriorment hi ha una avaria greu i es demostra que ha vingut derivada d’un defecte durant la instal·lació o per l’ús de materials defectuosos, la companyia asseguradora podria invalidar el contracte signat amb ella.
  • En cas d’avaries posteriors derivades d’ells, serà tant una prova judicial com un justificant legal que s’ha actuat de forma correcta, tant enfront de les companyies d’assegurances com davant de possibles responsabilitats civils subsidiàries. Deixarà clar de qui és la responsabilitat.
  • L’empresa instal·ladora haurà de ser l’encarregada de corregir l’error detectat o de sufragar que una altra empresa ho faci. Ha de lliurar una instal·lació nova correctament realitzada, sense errors de cap tipus.

Per què la inspecció d’una canonada nova s’ha de fer amb càmera de TV

Principalment per poder comprovar el perfecte estat de la mateixa en la seva totalitat, des de l’interior d’aquesta, mil·límetre a mil·límetre, de forma exhaustiva. És l’única manera de tenir la total seguretat que no s’ha deixat res sense revisar.

Però no únicament per aquest motiu. Una inspecció realitzada amb càmera de TV deixa una prova sòlida, tangible i irrefutable del bon estat (o no) de la mateixa, que pot ser de vital importància a nivell legal, tant per deixar clarament provat que tot era correcte, com, en cas contrari, perquè quedi constància legal de què fallava i a qui corresponia la responsabilitat.

rehabilitació Part-lining
Rehabilitació Part-lining

Per a això la inspecció ha de ser realitzada i degudament documentat atenint-se a la normativa legal.

Hidrotec realitza informes d’inspecció detallats i precisos sobre l’estat de la xarxa de canonades noves segons Decret 67/2015. A més de per qüestions legals, una inspecció amb càmera de tv a les canonades d’obra noves permet realitzar un diagnòstic precís de l’estat de les mateixes, que no es podria veure ni comprovar-se d’una altra manera.

Qualsevol mínim error o defecte s’ha d’identificar al moment i podrà realitzar-se sobre ell la intervenció que necessiti per a la seva correcció o reparació. D’aquesta manera, s’evitaran problemes posteriors que derivin en avaries més greus o molestes, que impliquin la paralització del servei o generin trastorns als usuaris.

Aquesta és la forma més ràpida, segura i rendible d’inspeccionar tots els trams de canonades noves, inclosos els colzes i les canonades en qualsevol tipus d’angles. Els professionals realitzaran la inspecció amb total seguretat en el menor temps possible i sense causar molèsties, sense cavat de rases i sense riscos de cap tipus. Podran realitzar un informe precís en un breu espai de temps i oferir els resultats de forma ràpida i totalment exhaustiva i detallada.

A qui pot interessar realitzar una inspecció amb càmera de TV en canonades d’obra noves

  • A l’empresa instal·ladora. Per comprovar que el seu treball ha estat correcte i poder demostrar posteriorment si és necessari.
  • A la companyia asseguradora. Per conèixer l’estat real de la instal·lació i poder prendre les decisions adequades en base a això.
  • A la persona, empresa o entitat contractant de la instal·lació. Sigui un ajuntament, una empresa o una comunitat de veïns. Per poder tenir un diagnòstic precís de l’estat de la mateixa i proves que ho acreditin legalment en cas que siguin necessàries en moments posteriors.

Com veus, realitzar una inspecció amb càmera de TV en canonades d’obra nova és una bona idea per motius importants.