24 hores / 7 dies

Què són les proves de pressió i estanquitat d’instal·lacions amb canonades?

Les proves de pressió i estanquitat d’instal·lacions amb canonades són comprovacions preceptives que poden realitzar-se d’acord amb les diferents normes i plecs, depenent del criteri indicat pel projecte o per la direcció d’obra.

Les proves de pressió i estanquitat es troben normalitzades tant per les xarxes de proveïment d’aigua, instal·lacions de canonades interiors d’aigua a pressió d’edificis, com per canonades de sanejament.

En el cas de canonades de sanejament podem indicar dos normes àmpliament utilitzades. A continuació realitzem una breu descripció:

 

Prova segons plec de Prescripcions Tècniques MOPU 1986

Aquest plec de prescripcions tècniques indica que s’haurà de comprovar un mínim del 10% de la xarxa de proveïment, tret que el plec de prescripcions tècniques particulars fixi un percentatge diferent.

El director d’obra determinarà els trams que s’hauran de comprovar. Les proves es realitzaran abans del farciment de la rasa, tapant l’entrada de la canonada en el pou d’aigües a baix i segellant qualsevol altre punt que pogués escapolir-se l’aigua.

La canonada haurà d’omplir-se completament d’aigua. Una vegada passats 30 minuts s’inspeccionen els tubs comprovant-se que no s’han produït fugides d’aigua. En el cas que detectin fugides es procedirà a solucionar el defecte i es tornarà a realitzar la prova.

Aquesta prova és aplicable per als següents materials:

  • Canonades de formigó en massa
  • Canonades de formigó armat
  • Canonades de Policloruro de Vinil no Plastificat
  • Canonades de Polietilè d’alta densitat
  • Canonades de Polièster reforçat amb fibra de vidre

Prova d’estanquitat segons norma UNE-EN 1610

Les proves definides en aquesta norma es poden realitzar amb aigua, segons el Mètode “W”, o amb aire, segons el Mètode “L”.

El Mètode amb aire “L” és el mètode recomanat per la normativa. En cas de no aconseguir una prova amb aire vàlida, s’ha de procedir a realitzar la prova amb aigua, sent el seu resultat determinant. La durada de la prova amb aire és l’indicat en la següent taula, i ve determinada pel diàmetre de la canonada, el material de la canonada, i el mètode considerat (LA, LB, LC o LD).

Taula proves d'estanquitat i pressió
Taula proves d’estanquitat i pressió

Aquesta prova es realitza col·locant taps en els pous de registre i en el branc de l’escomesa, assegurant així una comprovació completa del tram. S’ha d’iniciar la prova amb una pressió inicial (p0) del 10% superior a la requerida, i s’ha de mantindre durant 5 minuts. A continuació, la pressió haurà d’ajustar-se a la pressió de prova, indicada en la taula anterior, segons el mètode de prova seleccionat.

Si la disminució de pressió, una vegada passat el temps de prova, és menor que el ∆p donat en la taula, la prova es considera com a acceptable.

manòmetre digital proves d'estanquitat
manòmetre digital proves d’estanquitat

En el Mètode amb aigua “W”, la pressió de prova és la pressió equivalent a omplir la canonada fins al nivell del pou de registre, amb una pressió màxima de 50 kPa i una mínima de 10 kPa mesurada en la part superior de la canonada.

Una vegada que les canonades i els registres estan plens i s’ha arribat a la pressió de prova, és necessari un període d’acondicionament de 1 hora aproximadament.

El temps de la prova ha de ser com a mínim de 30 minuts. La pressió de prova ha de ser constant, introduint aigua si fa falta, perquè no existeixin variacions superiors a 1 kPa. La quantitat total d’aigua afegida durant la prova no haurà de ser superior als següents valors:

  • 0,15 l/m2 per a canonades
  • 0,20 l/m2 per a canonades incloent registres
  • 0,40 l/m2 per a registres (arquetes d’inspecció i pous de registre)