24 hores / 7 dies

Desembussos a Rubí

Rubí, municipi de la comarca del Vallès Occidental, és la setzena població en nombre d’habitants de Catalunya. En el segle XIX, Rubí experimenta l’arribada de la revolució industrial i es construeixen fàbriques tèxtils al llarg de la vora de la riera. La indústria en el municipi es va desenvolupar ràpidament i avui dia existeixen diversos polígons industrials que agrupen empreses de diversos sectors (Polígons Can Jardí, Cova Solera, La Plana, etc.).

En el seu objectiu de prestar serveis de sanejament integrals als habitants i empreses de la província de Barcelona, Hidrotec ofereix serveis de desembussos de canonades i neteja de col·lectors a Rubí i els seus polígons industrials associats. Hidrotec realitza serveis d’urgències les 24 hores del dia.

Aquests serveis urgents es realitzen a través dels seus equips especialitzats en el desembús de canonades, arquetes i col·lectors, extracció d’aigua i buidatge de fosses sèptiques, a Rubí.

De la mateixa manera, Hidrotec realitza el manteniment preventiu de les xarxes de sanejament d’edificis d’habitatges i naus industrials a Rubí.

De la mateixa manera, Hidrotec realitza el manteniment preventiu de les xarxes de sanejament d’edificis d’habitatges i naus industrials a Rubí. En aquest sentit, Hidrotec aconsella realitzar el manteniment periòdic per a garantir d’aquesta forma la funcionalitat de les canonades de desguàs.

desembussos rubí
Hidrotec realitza serveis d’urgències les 24 hores del dia a Rubí.

Aquests serveis de desembussos a Rubí els realitza mitjançant la seva flota de més de 20 camions mixtos d’aspiració i impulsió capaços d’actuar en diferents tipus de contextos, fins i tot en zones de difícil accés i amb limitació de girs (zones de pàrquing i soterranis).

Els desembussos realitzats per camions autoritzats

Cal remarcar que tots els camions de Hidrotec estan autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, per a la retirada i transport de residus. Aquest fet és important assenyalar-lo, ja que, en la zona industrial de Rubí, moltes empreses generen gran quantitat de residus que han de ser retirats de manera segura, evitant possibles abocaments i danys mediambientals. En aquest sentit cal indicar també que Hidrotec disposa de les certificacions ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental e OHSAS 18001 de gestió de la seguretat i salut laboral.

neteja de canonades a rubí
De la mateixa manera, Hidrotec realitza el manteniment preventiu de les xarxes de sanejament d’edificis d’habitatges i naus industrials a Rubí.

D’aquesta manera, garantim que tots els nostres serveis de desembussos i neteja de canonades a Rubí es realitzen sota els estàndards de qualitat i seguretat més estrictes, evitant d’aquesta manera potencials sancions a la propietat. El seu equip de tècnics especialistes altament qualificats, garanteixen que les actuacions de desembús de canonades a Rubí es realitzin de manera eficaç, eficient i segura.

Finalment, indiquem que Hidrotec presta un servei integral en l’àmbit del sanejament urbà, industrial i particular. Hidrotec realitza des de la inspecció prèvia amb càmeres robotitzades, la neteja i desembús de canonades, el fresat de col·lectors amb robot, la localització de trams de canonades, el transport de residus no perillosos i perillosos, la rehabilitacions de canonades amb diferents sistemes, el manteniment preventiu i l’obra civil en xarxes de sanejament i clavegueram (neteja d’abocaments en col·lectors visitables i no visitables, reforç estructural de canonades i col·lectors, rehabilitació integral i execució de pous de registre, clausura de claveguerons antics, reparació d’instal·lacions de clavegueram interior i treballs especials).