24 hores / 7 dies

Desembussos a Cerdanyola del Vallès

Hidrotec, en la seva missió d’oferir serveis integrals en l’àmbit del sanejament als habitants i empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, presta serveis de desembussos i neteja de canonades a Cerdanyola del Vallès. Però abans d’explicar millor els serveis oferts, vegem la història i el context de la localitat. Cerdanyola del Vallès, localitat de la comarca del Vallès Occidental, es troba a 6 km de Barcelona i compta amb una xarxa de comunicacions destacable.

Els primers vestigis de Cerdanyola del Vallès daten del paleolític i es tracten de restes d’eines de pedra fabricades per petites comunitats de caçadors recol·lectors. Amb l’arribada de l’època ibèrica s’assenten els laietans que es dediquen principalment a l’agricultura i la ramaderia. Amb l’arribada de l’imperi romà, els ibers desapareixen i comença l’explotació agrícola del raïm. El cultiu del raïm serà la principal font d’activitat econòmica de Cerdanyola del Vallès fins al segle XIX.

Durant el segle XIX s’inicia la construcció del ferrocarril i moltes famílies de la burgesia catalana instal·len les residències d’estiu a Cerdanyola del Vallès.

camión desatascos
Camió de desembussos

A principis del segle XX s’inicia la intensificació industrial gràcies a l’electrificació de la localitat. En els anys 60’s Cerdanyola del Vallès es converteix en una de les més importants localitats industrials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dedicada principalment al sector metal·lúrgic, tèxtil, de la construcció i sector químic.

Actualment, Cerdanyola del Vallès alberga la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc Tecnològic del Vallès on es troba el sincrotró ALBA. Tant el campus universitari com el parc tecnològic constitueixen un dels centres més importants de coneixement, recerca i innovació d’Europa.

Hidrotec realitza intervencions d’urgència, les 24 hores del dia, per a solucionar de manera ràpida i eficaç embussos i neteges de canonades a Cerdanyola del Vallès

El clima de Cerdanyola del Vallès està caracteritzat per uns estius curts i calorosos i uns hiverns llargs i freds, on la temperatura oscil·la entre els 3 °C i els 29ªC. Els mesos de maig i octubre presenten un pic de precipitació més elevada.

Hidrotec, realitza intervencions d’urgència, les 24 hores del dia, per a solucionar de manera ràpida i eficaç embussos i neteges de canonades a Cerdanyola del Vallès. Hidrotec recomana realitzar un manteniment periòdic de la xarxa de sanejament interior dels edificis per a evitar situacions que puguin comprometre el correcte funcionament i limitar la vida útil de les canonades i els baixants.

En aquest sentit, dins de les tasques de manteniment s’inclou la inspecció de les canonades amb cambra TV, la neteja de canonades, sifons, arquetes i altres elements de sanejament, així com la rehabilitació de les canonades sense necessitat de realitzar obres.

Cerdanyola
Actualment, Cerdanyola del Vallès alberga la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc Tecnològic del Vallès on es troba el sincrotró ALBA. Foto: Facebook de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Els serveis de desembussos i neteja de canonades a Cerdanyola del Vallès es presten amb l’ajuda de vehicles mediambientals d’elevat rendiment dotats amb la tecnologia més innovadora del sector, capaços d’accedir a zones amb dimensions limitades (zones de pàrquing i soterranis). Aquests vehicles estan autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, per a la retirada i transport de residus.

Gràcies al seu equip de tècnics especialistes formats en matèria de prevenció de riscos laborals, Hidrotec desenvolupa les intervencions de desembús i neteja de canonades en Cerdanyola del Vallès de manera òptima i segura.