24 hores / 7 dies

Què és una arqueta? Coneix els tipus d’arqueta existents

1. Què és una arqueta?

Una arqueta és un element de la xarxa de sanejament que s’utilitza per a la connexió de canonades que recullen i condueixen les aigües residuals. La seva missió per tant és la de canalitzar les aigües residuals de l’edifici cap a la xarxa de clavegueram general del municipi.

L’arqueta té forma de caixa i pot estar fabricada amb diversos materials: formigó, ceràmic, PVC, etc.

En el cas dels tipus d’arqueta enregistrables, estan cobertes per una tapa de fosa. L’accés a aquesta mena d’arqueta permet les labors d’inspecció, manteniment i neteja de la xarxa de sanejament.

Les arquetes visitables amb profunditats majors als 1,5 metres es denominen pous de registre.

2. Tipus d’arqueta

Existeixen diversos tipus d’arqueta, segons les seves dimensions, material de construcció i funcionalitat en la xarxa de sanejament. Dins de l’àmbit de l’edificació les tipologies comunament més utilitzades són les següents:

2.1. Arqueta a peu de baixant

Les arquetes a peu de baixant tenen la missió de rebre la canonada vertical o baixant encarregada de recollir i conduir tant les aigües pluvials com les aigües residuals i fecals, i enllaçar-les a la xarxa horitzontal de sanejament.

Es recomana que cada baixant desemboqui en una arqueta enregistrable per a poder facilitar les tasques de neteja de l’arqueta.

2.2. Arqueta de pas

Les arquetes de pas tenen la missió d’enllaçar les diferents canonades horitzontals de sanejament que s’entrecreuen, evitant d’aquesta manera les connexions directes formant colzes. També s’utilitzen per a enllaçar trams horitzontals rectes de més de 10 o 15 metres de longitud.

És recomanable que solament desemboqui de forma descentrada una única canonada per cara. Igual que l’arqueta a peu de baixant és important que l’arqueta de pas sigui enregistrable per a poder realitzar un bon manteniment i evitar els embussos.

2.3. Arqueta embornal

Aquest tipus d’arqueta s’utilitza per a la recollida de les aigües pluvials d’escolament superficials a través d’una tapa tipus reixeta que fa funcions de filtre per a impedir el pas d’elements sòlids d’una certa dimensió que podrien embussar el sistema d’evacuació de les aigües.

Aquest tipus d’arquetes se situen generalment en l’entrada als pàrquings dels edificis i en cobertes transitables.

2.4. Arqueta sifónica

L’arqueta sifónica té la funció de prevenir les males olors i per a això és necessari que la canonada d’entrada estigui situada a una cota inferior a la canonada de sortida.

2.5. Arqueta d’arrencada

L’arqueta d’arrencada connecta la canonada horitzontal d’aigües residuals de sortida de l’edifici i l’escomesa cap al clavegueram urbà.

Normalment és de tipus sifónica per a evitar l’entrada de males olors a l’interior de l’edifici. Sempre ha de ser enregistrable per a facilitar la neteja i manteniment.

2.6. Arqueta de separació de greixos

És habitual en edificis destinats a la restauració col·locar una arqueta de separació de greixos en la zona de cuina.

L’objectiu d’aquestes arquetes és evitar que els greixos i olis existents en les aigües residuals puguin arribar a la xarxa de clavegueram del municipi.

Per a això es realitza un tractament primari que consisteix en la separació dels greixos i olis per diferència de densitat.

Vols saber més sobre tipus d’arquetes? No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.