24 hores / 7 dies

ERAR: Estació regeneradora d’aigües residuals

Com us hem explicat anteriorment al nostre blog, les aigües regenerades són aquelles aigües depurades a EDAR que reben un tractament terciari o complementari per tal de reduir-ne la càrrega contaminant i permetre’n la reutilització. En aquest post us explicarem què és una ERAR i el seu paper al cicle integral de l’aigua.

Què és una ERA o Estació regeneradora d’aigües residuals?

Una estació regeneradora d’aigües residuals, o ERAR per les sigles, és la instal·lació la funció de la qual és aplicar aquest tractament complementari a les aigües residuals depurades a EDAR.

El tractament complementari aplicat a les aigües residuals depurades es coneix també com a tractament terciari de depuraicó. Aquest cerca reduir considerablement les impureses, els contaminants i els nivells de nutrients inorgànics per impedir el desenvolupament microbià.

estació regeneradora d´aigües residuals de Sud Oriental.

Què és el tractament terciari d’una Estació regeneradora d’aigües residuals?

Depenent de l’ús a què es destini l’aigua residual depurada a regenerar, s’incidirà més en alguns punts del procés, però a grans trets es divideix en aquestes fases següents:

  1. Captació de l’EDAR: es capta l’aigua directament de l’EDAR.
  2. Eliminació de sòlids en suspensió de difícil decantació mitjançant coagulació, flocuació i decantació. Aquests processos acceleren el procés d’assentament i redueix considerablement la terbolesa de les aigües a nivells que l’EDAR no aconsegueix depurar.
  3. Filtració de les aigües, per exemple per gravetat sobre sorra o altres elements filtrants, per filtrar els elements assentats al pas anterior.
  4. Esterilització/desinfecció: mitjançant, per exemple, raigs ultraviolats, per assegurar que el desenvolupament de
  5. Emmagatzematge i bombament: L’aigua regenerada s’emmagatzema en dipòsits des del qual es bomba als diferents dipòsits localitzats als punts on s’utilitzaran, per exemple en terrenys agrícoles de regadiu. Aquest sistema d’emmagatzematge i bombament disposa de xarxa de distribució pròpia per no interferir en el subministrament i l’evacuació de les aigües.

Vols saber més sobre els usos de les aigües regenerades provinents d’ERAR a la nostra societat i el seu potencial per minimitzar la sobreexplotació dels recursos hídrics del medi ambient? Consulta el nostre post sobre aigües regenerades .