24 hores / 7 dies

Arquetes, baixants i altres components del sistema de canonades d’evacuació

Els components que formen part d’una xarxa d’evacuació interior d’un edifici són principalment el sistema de canonades d’evacuació, els elements auxiliars de sanejament i el sistema de ventilació.

El sistema de canonades d’evacuació està format per diferents tipologies de canalitzacions:

  • Desguassos: Es tracten dels conductes que recullen les descàrregues d’aigües residuals procedents de vàters, aigüeres, lavabos, etc. i les lliuren en conductes horitzontals de major secció i amb un cert pendent denominats derivacions. Aquestes derivacions es troben generalment encastades en els paviments o a vegades penjades dels sostres. Dins d’aquests desguassos es troben també els conductes que recullen les aigües de pluja en les cobertes i terrasses dels edificis.
  • Baixants: Es tracten dels conductes verticals que recullen les aigües residuals i aigües pluvials procedents dels desguassos de cada planta, així com de les cobertes i terrasses dels edificis. Els baixants d’aigües residuals discorren normalment encastats en els paraments verticals o a través de l’interior d’estructures en forma de calaix construïdes per a tal fi. En canvi, els baixants que condueixen les aigües pluvials, en la seva majoria discorren exteriorment adossats a la façana de l’edifici o a les parets de patis interiors.
  • Col·lectors: Es tracten de canonades horitzontals amb pendent que recullen les aigües residuals i aigües pluvials dels baixants i les condueixen cap al sistema de clavegueram urbà. En funció de la diferència de cota, els col·lectors es troben enterrats o penjats.
  • Escomesa: Es tracta del tram de col·lector que va des del límit de l’edifici fins al sistema de clavegueram urbà. És per tant un conducte de connexió. L’escomesa amb la xarxa de clavegueram es realitza en general mitjançant arqueta de registre.
Arqueta de registre en sistema de canonades d'evacuació

Imatge I: Mostrem arqueta de registre de sistema de canonades d’evacuació

Dins dels elements auxiliars de sanejament de la xarxa d’evacuació interior es trobes:

  • Sifons: Es tracta del tancament hidràulic que evita que les males olors procedents dels desguassos es transmetin cap a les instàncies habitables de l’edifici. És important que el sifó estigui dimensionat correctament perquè no impedeixi el pas dels materials sòlids suspesos en les aigües residuals i eviti per tant la seva acumulació i el possible bloqueig.
  • Embornal: Es tracta de l’element auxiliar que serveix per a la recollida de les aigües pluvials en zones de coberta, terrasses i patis. Consten d’una reixeta d’entrada i una sortida horitzontal o vertical.
  • Canalons: Són elements auxiliars en forma de mitja secció de canonada que s’utilitzen per a la recollida de les aigües pluvials en les zones perimetrals de les cobertes tejadas dels edificis.
  • Arqueta de registre: Es tracta d’un element d’obra que facilita la connexió de l’escomesa de l’edifici amb la xarxa del clavegueram urbà, així com el registre per a la seva inspecció.
imatge exterior de sistema de canonades d'evacuació

Imatge 2: Canalons del sistema de canonades d’evacuació

Finalment, el sistema de ventilació de la xarxa interior d’evacuació es tracta d’una sèrie de conductes paral·lels a les canonades d’evacuació que comuniquen aquestes amb l’aire lliure, evitant d’aquesta manera els efectes de pressió generats en formar-se un èmbol hidràulic. Un èmbol hidràulic és una massa d’aigua provocada per l’ompliment total de la secció del baixant que comprimeix l’aire existent en la part inferior del baixant. Aquest aire comprimit al no tenir sortida empeny l’aigua residual dels sifons, trencant d’aquesta manera el tancament hidràulic i provocant per tant la sortida de males olors.

A Hidrotec oferim serveis integrals per a solucionar els problemes, organitzar manteniments preventius i rehabilitar qualsevol component o instalació de la red d’evacuació interior del vostre domicili o instalació. No dubti a consultar els nostres serveis o a contactar amb nosaltres.