24 hores / 7 dies

Neteja i desinfecció durant el Covid-19

Els serveis de neteja i desinfecció durant el Covid-19, així com els serveis de sanejament de la xarxa de clavegueram tant públic com privat, són serveis fonamentals per a mantenir les ciutats i poblacions en condicions òptimes de salubritat. Amb l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’han adoptat una sèrie de mesures en relació amb la limitació de la mobilitat de les persones, així com de les activitats socials i econòmiques del nostre país, l’objectiu del qual és contribuir a contenir l’avanç del COVID-19.

En aquesta mateixa línia, a partir del 30 de març de 2020 s’endureixen les mesures adoptades, cancel·lant-se totes les activitats no essencials, publicant-se el Reial decret 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Hidrotec presta serveis de neteja i desinfecció d’espais públics i privats, tant en l’àmbit industrial com urbà

En l’annex d’aquest Reial decret, es llisten totes les activitats essencials, entre les quals es troben els serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Neteja i desinfecció durant el Covid-19
Els serveis de neteja i desinfecció són serveis fonamentals per a mantenir les ciutats i poblacions en condicions òptimes de salubritat.

Cal nomenar també l’ordre publicada pel Ministeri de Sanitat, Ordre SND/274/2020, de 22 de març, per la qual s’adopten mesures en relació amb els serveis de proveïment d’aigua de consum humà i de sanejament.

Totes aquestes mesures van dirigides a garantir el correcte funcionament dels serveis de proveïment a la població d’aigua de consum humà i de sanejament d’aigües residuals urbanes, considerats com a serveis essencials per a la societat per la seva estreta vinculació amb la salut humana i seguretat dels ciutadans. I més encara en aquests moments quan entre un dels principals consells es troba el de rentar-se regularment les mans per a evitar la transferència de la malaltia del COVID-19, per la qual cosa és especialment rellevant un òptim subministrament d’aigua neta i segura.

La neteja i desinfecció viària és d’especial importància en l’eliminació de la càrrega viral que pot contenir les vies i espais públics

Cal dir que Hidrotec es troba inclosa entre les empreses que realitzen activitats essencials i en el context actual presta serveis de neteja i desinfecció d’espais públics i privats, tant en l’àmbit industrial com urbà, aplicant aigua a pressió amb hipoclorit sòdic per a desinfectar carrers, voreres i mobiliari urbà exterior, complint amb el document tècnic de prevenció i control de la infecció COVID-19, emès per part del Ministeri de Sanitat.

La neteja i desinfecció viària és d’especial importància en l’eliminació de la càrrega viral que pot contenir les vies i espais públics. La desinfecció és especialment recomanada en espais més sensibles com en les proximitats i entrada de centres sanitaris, supermercats i centres de distribució d’aliments. En qualsevol cas, és també recomanable com a mesura preventiva la neteja i desinfecció de les voreres i les entrades a les diferents propietats privades.

Neteja i desinfecció durant el Covid-19
La desinfecció és especialment recomanada en espais més sensibles com en les proximitats i entrada de centres sanitaris, supermercats i centres de distribució d’aliments.

Al fil dels punts anteriors, ressaltem que en Hidrotec, com a empresa essencial, realitzem serveis de sanejament les 24 hores del dia. Entre les nostres actuacions destaquem els serveis de desembús de canonades, de neteja de canonades i col·lectors, de transport de residus (residus perillosos i no perillosos), de buidatge de fosses sèptiques, d’extracció d’aigua, de rehabilitació de canonades mitjançant innovadors sistemes que eviten haver de realitzar obres, i de reparació de pous i arquetes, tant en l’àmbit industrial, com en l’àmbit urbà i particular.

Equips de guàrdia les 24 hores

En aquest sentit, disposem d’equips de guàrdia les 24 hores del dia per a poder atendre les intervencions d’urgència de neteja i desinfecció que siguin necessàries en qualsevol dels municipis de la província de Barcelona (Barcelona, Badalona, L’Hospitalet, Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat del VallésCerdanyola, Granollers, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Esplugues, etc.).

Cal remarcar finalment que totes les nostres actuacions es realitzen sota estrictes mesures de seguretat segons indiquen els nostres protocols interns i les recomanacions de les autoritats competents.