24 hores / 7 dies

Elements de la xarxa de distribució d’aigua

Fonts d’aigua

L’origen de l’aigua de consum és l’aigua crua . Aquesta prové d’embassaments, rius, pous o brolladors. Aquestes són les fonts primàries de proveïment per produir aigua potable.

Perquè aquesta aigua pugui consumir-se de forma segura a casa nostra, ha de passar per un gran entramat d’infraestructures hidràuliques. Coneix més sobre els tipus d’aigua al nostre post

Estacions de bombament

Les estacions de bombament són infraestructures ubicades estratègicament per permetre el transport d’aigua superant obstacles topogràfics o per proporcionar la pressió necessària a la xarxa de distribució d’aigua.

Podem trobar estacions de bombament ubicades a les fonts primàries d‟aigua per transportar-la fins a les plantes de tractament, o per dirigir l‟aigua ja tractada als punts de consum.

vista interior d'estació de bombament

Les estacions de bombament també poden incorporar sistemes de control de qualitat de l’aigua, cloració i desinfecció, per assegurar-ne la qualitat durant el transport.

El seu funcionament és essencial per assegurar un subministrament continu i adequat d’aigua potable.

Planta de tractament d’aigua

Infraestructura dissenyada per purificar i desinfectar l’aigua crua, convertint-la en aigua potable segura i d’alta qualitat.

Vista aèria de planta de tractament d'aigua

El seu procés de potabilització es pot resumir en els passos següents:

  • Pretractament: S’eliminen partícules grans, reduint la càrrega de sòlids a l’aigua.
  • Coagulació i floculació: Mitjançant l’ús de productes químics específics, es provoca l’aglomeració de partícules a l’aigua, creant petits flòculs que s’eliminaran en els passos següents.
  • Decantació: Es deixa reposar l’aigua a grans tancs on els flòculs formats s’assenten al fons, clarificant l’aigua.
  • Filtració: L’aigua passa a través de llits de sorra o altres mitjans filtrants per eliminar les partícules més petites restants.
  • Desinfecció: Per eliminar els microorganismes potencialment presents a l’aigua, s’afegeix un agent desinfectant, com ara clor o cloramina, assegurant que sigui segura per a consum humà.

Les plantes de tractament d’aigua han de complir amb alts estàndards de qualitat establerts per les autoritats sanitàries i ambientals.

Xarxa de canonades de distribució

La xarxa de distribució d’aigua potable està composta per una extensa xarxa de canonades des de la font de subministrament fins als punts de consum. Aquestes canonades estan fetes de materials resistents i duradors com ferro colat, acer, PVC i altres plàstics resistents a la corrosió.

La xarxa de canonades de distribució està formada a més per vàlvules per controlar el flux de laigua i reguladors de pressió.

Avui dia, la xarxa de canonades de distribució d’Espanya presenta un deteriorament generalitzat a causa de l’antiguitat de les instal·lacions i el baix manteniment que reben. Per això, s’estima que un terç de l’aigua potable es perd durant el transport a causa de fugues abans d’arribar als punts de consum.

canonada de distribució d'aigua amb fugida

A Hidrotec reparem canonades de distribució d’aigua potable mitjançant sistema patentat W-Liner de Primus Line.

Tancs d’emmagatzematge

Els tancs d’emmagatzematge d’aigua potable són estructures dissenyades per emmagatzemar i resguardar grans quantitats d’aigua potable, garantint un subministrament constant.

La funció principal dels tancs d’emmagatzematge és gestionar la demanda fluctuant d’aigua al llarg del dia, brindant una reserva estratègica en casos d’emergència o manteniment de la xarxa.

La seva mida varia depenent de la comunitat a què abasteixen i estan construïts amb materials resistents a la corrosió i aptes per a contacte directe amb aigua potable.

tanc demmagatzematge d'aigua

El manteniment regular dels tancs d’emmagatzematge permet detectar desperfectes i minimitzar incidències en el subministrament i en la capacitat de retenció de l’aigua, per exemple per fuites per deteriorament de les parets del dipòsit.

A Hidrotec oferim servei de neteja i rehabilitació de tancs d’emmagatzematge d’aigua potable. Restaurem la integritat de l’estructura del dipòsit amb materials aptes per al contacte directe amb aigua potable.