24 hores / 7 dies

Tipus d’aigües residuals: per què és important conèixer-les

És important conèixer els diferents tipus d’aigües residuals perquè cal saber distingir-les per dur a terme un correcte tractament.

Per a un adequat tractament de les aigües residuals cal saber diferenciar cadascuna d’aquestes aigües i identificar els diferents contaminants que tenen.

I és que el coneixement de la naturalesa de les aigües residuals és molt important per a projectar i explotar infraestructures, tant de recollida com de tractament i evacuació d’aigües residuals i per a la gestió de la qualitat mediambiental.

Comentem en les següents línies, les diferents característiques de les aigües residuals:

Característiques de les aigües residuals

reconeix els tipus d'aigues residuals
Col·lector realitzant vertit al medi natural

Les aigües residuals són aigües amb impureses procedents d’abocaments de diferents orígens: domèstics i industrials, principalment. D’aquesta manera, tenim que les aigües residuals poden contenir elements contaminants originats en deixalles urbanes o industrials.

Les aigües residuals es caracteritzen per la seva composició física, química i biològica.

Components de les aigües residuals

Els components de les aigües residuals poden ser físics, químics i biològics. Te’ls mostrem, tot seguit:

 • Físics: Els components físics de les aigües residuals són el color, l’olor, els sòlids i la temperatura.
 • Químics: Els components químics més comuns en les aigües residuals són orgànics (carbohidrats, greixos animals, olis, pesticides, fenols, proteïnes, contaminants prioritaris, agents tensioactius, compostos orgànics volàtils, etc.); inorgànics (alcalinitat, clorurs, metalls pesats, nitrogen, PH, fòsfor, contaminants prioritaris i sofre); gasos (sulfur d’hidrogen, metà i oxigen).
 • Biològics: Els components biològics més habituals en les aigües residuals són animals i plantes.

Després d’explicar-te les característiques principals de les aigües residuals, et mostrem, a continuació, els diferents tipus d’aigües residuals:

Tipus d’aigües residuals

Depuració d'aigües residuals
Emissari a zona costanera

Les diferents tipologies d’aigües residuals es recullen a la directiva europea 91/271 CEE (PDF). En aquest reglament es distingeixen tres tipus d’aigües residuals:

 • Aigües residuals domèstiques. Aquesta classe d’aigües residuals són aquelles aigües que tenen el seu origen en habitatges i estan produïdes en essència pel metabolisme humà i per les activitats que es duen a terme en l’àmbit domèstic.
 • Aigües residuals industrials. Dins d’aquest tipus d’aigües residuals es troben totes aquelles aigües residuals que han estat abocades des d’un lloc amb finalitat comercial o industrial, que siguin diferents de les aigües residuals domèstiques i les aigües residuals d’origen pluvial.
 • Aigües residuals urbanes. Fan referència a aquelles aigües que tenen aigües residuals domèstiques i aigües residuals industrials. També aquelles aigües que inclouen les aigües de correntia pluvial.

Tipus d’aigües residuals domèstiques

servei a instal·lacions comercials
Servei a instal·lacions comercials

Les aigües residuals domèstiques tenen dos orígens, la cuina i el bany.

 • Aigües residuals del bany. Les aigües residuals que tenen el seu origen en el bany estan compostes, principalment, per una barreja d’aigua, sabó, orina i femta.
 • Aigües residuals de la cuina. Les aigües residuals que tenen el seu origen en la cuina estan formades per una barreja d’aigua, sabó, olis i greixos.

Tipus d’aigües residuals industrials

tipus d'aigües residuals industrials
Tipus d’aigües residuals industrials

Les aigües industrials les componen les aigües residuals que procedeixen directament de la indústria i les aigües residuals que tenen el seu origen en l’agricultura i la ramaderia.

 • Aigües residuals de la indústria. Fa referència a aquelles aigües que acumulen abocaments i líquids procedents de les fàbriques i centres de producció.
 • Aigües residuals de l’agricultura i la ramaderia. Estan relacionades amb les aigües que procedeixen d’una explotació agrícola i ramadera. Inclouen contaminants d’origen orgànic i microorganismes.

Tipus d’aigües residuals urbanes

tipus d'aigües residuals
Tipus d’aigües residuals

Les aigües urbanes estan formades per aigües residuals que tenen la seva procedència en l’àmbit domèstic i per aquelles que tenen el seu origen en la neteja urbana.

 • Aigües residuals domèstiques. Les aigües residuals domèstiques són les que estan compostes per aigües, líquids i diferents materials que vénen de les aigües dels habitatges.
 • Aigües residuals de la neteja urbana. Aquest tipus d’aigües residuals són les que tenen el seu origen en les tasques de neteja de les ciutats dirigides pels ajuntaments i empreses privades que presten servei en els municipis.

Hidrotec, empresa especialitzada en desembussos i neteja de canonades

Moltes vegades les aigües residuals porten molts components que poden arribar a interferir en el funcionament normal de les canonades. Per solucionar això i evitar el col·lapse de les xarxes de sanejament domèstiques i municipals, Hidrotec compta amb experts en desembussos.

Hidrotec disposa d’un total de 18 camions d’intervenció mixtos, capaços de solucionar tots els embussos que es presentin en un domicili, en una empresa o un carrer. En la seva flota de vehicles hi ha transports de dimensions modestes amb molta capacitat d’aspiració i pressió, que estan preparats per accedir de manera senzilla a soterranis i pàrquings amb sostres més baixos dels 2 metres.

Hidrotec és la millor companyia per als serveis de desembussos i neteja de canonades i la que ofereix més garanties d’èxit.