24 hores / 7 dies

Retirada i transport de llots: claus fonamentals

Hidrotec disposa d’una extensa flota especialitzada en la retirada i el transport de llots. Estem autoritzats com a transportista per l’Agència Catalana de Residus i per la Conselleria de Medi Ambient de Madrid.

(call to action)

En aquest post coneixeràs què són els fangs, els tipus principals que genera la nostra societat i la importància de la retirada i transport de fangs per evitar abocaments de substàncies perilloses.

Què són els fangs i com es generen?

Segons la Reial Acadèmia Espanyola un fang és una barreja de terra i aigua, però al món dels residus es considera com a tal qualsevol residu aquós o lleugerament pastós derivat de processos industrials de neteja, cribratge i altres operacions similars, així com de la depuració aigües residuals.

Gairebé tots els sectors productors generen residus d’aquest tipus, encara que els diferents tipus de fang difereixen molt en la naturalesa, el tractament i la perillositat.

La seva gestió suposa un repte tant per als productors com per a les entitats reguladores afectades, ja que l’abocament a la xarxa d’evacuació general d’alguns d’aquests llots no és permès i han de ser emmagatzemats o depurats en plantes pròpies dels centres productors.

Tipus de llots

Com diem, el concepte de fang abasta molts més residus dels que ens esperem d’entrada. A continuació us expliquem els tipus més rellevants, el seu origen, naturalesa i tractaments habituals.

Llots de fosses sèptiques i del tractament d’aigües residuals urbanes

Els llots daigües residuals són el residu sòlid de les aigües residuals procedents de les xarxes devacuació de la societat. Els fangs de fosses sèptiques són aquells generats en fosses sèptiques aïllades perquè el lloc de producció no està connectat a la xarxa de sanejament.

També s’inclouen en aquesta categoria els llots de depuradores d’aigües residuals, les quals normalment presenten una composició molt més complexa pel fet que són el residu del procés de depuració.

Llots de fosses sèptiques
Extracció de llots de fossa sèptica

Transport de llots d’agricultura i de la indústria alimentària

Els llots provinents de l’agricultura normalment deriven de processos de neteja i cribratge d’aliments com ara la rentada de l’oliva. En aquest cas concret, és un fang que no es pot abocar a la xarxa de clavegueram i sol emmagatzemar-se en fosses sèptiques o dipòsits on a poc a poc es va deshidratant i concentrant-ne la càrrega contaminant. Arribat aquest punt, cal retirar-lo i gestionar-lo en planta gestora autoritzada.

Altres processos de la indústria alimentària que genera fangs específics són els de la producció de productes lactis, la indústria cervesera, destil·leries i de la fabricació de sucre. Normalment, aquests fangs reben tractaments com la filtració d’olis, filtres de llevats, purificació de begudes, etc. amb l’objectiu de reduir-ne la càrrega orgànica i contaminant.

Llots de la indústria tèxtil, del cuir i transformació de pasta de paper

A la indústria tèxtil, com en molts processos industrials, es generen fangs específics derivats de cada fase de tractament de la matèria primera. Aquests processos generadors de fangs són, per exemple, el rentat de la fibra, el blanqueig, el merceritzat, la tintura i fins i tot durant els acabats.

A la indústria del paper, els processos de transformació de la pasta de paper generen alhora gran quantitat de llots residuals, per exemple, les aigües blanques derivades del premsat de la pasta.

llots d'indústria del paper
Planta de fabricació de paper

Tant les fàbriques tèxtils com la indústria del paper, per l’alta càrrega contaminant de les aigües residuals, la gran quantitat que generen i la impossibilitat d’abocar-les a la xarxa de clavegueram comú, disposen de les seves pròpies plantes depuradores.

Els tractaments a què se sotmeten aquest tipus de fangs solen ser la deshidratació, el reciclatge de pigments i l’eliminació de la matèria orgànica i altres contaminants potencials com els metalls pesants.

Llots d’indústria química, farmacèutica, productes fitosanitaris

No sense raó, aquest tipus dindústries solen ser el focus principal de preocupació de la població quant a contaminació del medi natural.

Els llots derivats de les activitats industrials de plantes químiques, farmacèutiques i de productes fitosanitaris són de composicions i naturaleses molt complexes, ja que sovint s’utilitzen gran quantitat de matèries primeres en els seus processos de producció. A més, aquestes aigües residuals acostumen a contenir concentracions altes d’elements perillosos.

Per tot això, els temps de tractament daquests llots són elevats, més costosos i requereixen una tecnologia més eficient i avançada.

Els problemes associats a aquests fangs són la irregularitat del cabal de producció i la seva composició, ja que pot contenir grans quantitats de sals inorgàniques, així com antibiòtics i biocides, nocius per al medi ambient.

Llots de la indústria del ferro, de l’acer i de termometal·lúrgica de metalls fèrrics i no fèrrics

A les diferents indústries metal·lúrgiques es generen diverses tipologies de llots derivats de la purificació dels metalls i altres processos. Per exemple, es generen llots concentrats durant els processos d’enriquiment, la lixiviació de metalls no fèrrics, així com derivats dels gasos de combustió dels forns de fosa.

Aquests fangs requereixen processos complexos de depuració, com la filtració de concentrats, estabilització de PH, la filtració del fang derivat de la neteja en processos pirometal·lúrgics; deshidratació mitjançant, per exemple, filtres premsa, per portar-los finalment a planta gestora autoritzada.

indústria metal·lúrgica
La indústria metal·lúrgica genera llots perillosos

Llots de separadors de substàncies olioses i greixos

Tant la indústria alimentària com el sector de l’hostaleria treballen amb grans quantitats d’aliments i de composició orgànica molt variada. Sovint, el processament d’aquests aliments es fa utilitzant olis o greixos comestibles, que amb el temps han d’anar reposant-se i retenir-se en el cas d’estar les instal·lacions connectades a la xarxa de clavegueram. Aquests processos requereixen la retirada regular dels olis acumulats per una empresa especialitzada que transporti el residu a planta gestora autoritzada.

D’altra banda, a tallers i garatges trobem separadors d’hidrocarburs la funció dels quals és evitar que s’aboquin restes d’hidrocarburs continguts a l’aigua rebutjada derivada de la neteja de vehicles, d’instal·lacions de reparació, etc. De la mateixa manera que passa amb els greixos, cada cert temps han de ser buidats per part d’una empresa especialitzada que transporti el residu a planta gestora autoritzada, complint tots els tràmits necessaris com la caracterització prèvia per establir el grau de concentració d’hidrocarburs al residu.

Llots aquosos que contenen tinta, pintura, vernís

Tota indústria de fabricació de tintes, pintures i vernissos; o altres en què s’apliquin aquests productes sistemàticament en els processos de producció, es generen llots derivats de la neteja de les cabines o zones on es procedeix a la seva aplicació.

Aquests fangs presenten una alta viscositat i es consideren residus perillosos pel fet que contenen pigments, resines i altres elements perillosos que poden tenir un impacte alt al medi ambient, per la qual cosa la seva gestió és imperativa.

Retirada de llots de perforació o bentonítics

En el procés d’execució de diferents tipus de perforacions i excavacions, així com en el procés constructiu de fonaments d’edificis i altres estructures, cal la gestió dels fangs de perforació utilitzats.

Els llots de perforació són fluids compostos per components químics utilitzats en les labors de perforació del terreny. Dentre les funcions principals del fang podem esmentar la lubricació i refredament de la barrina, l’estabilització de les parets del forat per evitar esfondraments, el control de les pressions del terreny, o la transmissió de la potència hidràulica a les toveres de perforació.

En funció de les característiques geològiques i geotècniques del terreny a perforar hi ha diferents tipus de llots de perforació. El fang bentonític és un dels més utilitzats en construcció. Es tracta d’una barreja d’aigua i bentonita (argila de grau fi del tipus montmorillonita amb propietats tixotròpiques).

Retirada i transport de llots

El que és comú entre tots els fangs que us hem exposat resideix que tots ells requereixen ser depurats i gestionats. En els casos en què es requereixi una retirada i transport de fangs en no gestionar-se per part del productor de residus, l’empresa ha de contractar una empresa transportista autoritzada els vehicles de la qual siguin aptes per portar els residus perillosos en qüestió.

El transport de fangs s’ha de fer sempre seguint tots els requisits de seguretat i facilitar la traçabilitat dels residus a l’administració pública.

tràiler per a transport de llots
Tràiler per a transport de llots