24 hores / 7 dies

La sostenibilitat en el transport de residus

A Hidrotec, la sostenibilitat en el transport de residus és una qüestió de responsabilitat respecte a les activitats que realitzem. En el nostre treball, la retirada i el transport de residus és un servei complementari a les actuacions de desembussos i neteja de canonades, buidat de fosses sèptiques i manteniment de separadors de greixos.

Amb l’objectiu de seguir els preceptes del model d’economia circular, Hidrotec transporta els residus, potencialment reciclables, a planta de compostatge per al seu posterior tractament biològic. El resultat d’aquest tractament és un compost o abonament orgànic excel·lent per a l’agricultura. D’aquesta manera oferim un destí valoritzable als residus urbans evitant per tant l’abocador com final de la seva vida útil.

Amb l’afany de contribuir a la sostenibilitat mediambiental, l’empresa ha invertit en equips i vehicles capaços de donar un servei òptim als seus clients. Concretament ha incorporat a la seva flota un camió tràiler de 5 eixos amb alta capacitat capaç de transportar 24 Tn de residus. Així mateix, s’ha incorporat un remolc accessori als camions cisterna per a ampliar la seva capacitat de càrrega. En aquest sentit hem de remarcar el fet que Hidrotec compta amb un total de 24 camions autoritzats per al transport de residus tant perillosos com no perillosos, disposant alguns d’ells de Certificat ADR.

Traçabilitat dels residus

L’inici de la traçabilitat d’un residu a gestionar comença amb la seva identificació. Cada residu està identificat en la Llista Europea de Residus (LER) mitjançant un codi, sent aquest una eina imprescindible per a la seva gestió. Gràcies a llistes com la LER s’han estandarditzat aspectes de la gestió com els procediments de valorització i eliminació; facilitant també la localització de gestors que tractin els diferents residus.

La competència sobre el control dels residus generats i gestionats en la nostra comunitat autònoma recau sobre la Agència de Residus de Catalunya (ARC), entitat de dret públic. Per a dur a terme la gestió documental, la ARC posa a disposició la plataforma digital SDR per a productors, transportistes, agents i gestors de residus.

Sumant-se a tot això trobem una normativa en constant adaptació a les realitats i necessitats de la gestió de residus amb la condició d’agilitar-la i fer-la més transparent. Un exemple recent podem trobar-lo en el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat; reial decret que reformula, entre altres coses, els contractes de traçabilitat entre productor i operari en incloure també al gestor, informació que abans el productor podia desconèixer amb facilitat.

Refent a les seves actuacions, Hidrotec està donat d’alta com a transportista i agent; disposant, a més, de codi NIMA, o número d’identificació mediambiental.

  • Transportista autoritzat: T-2226
  • Agent autoritzat: A-10127
  • Codi NIMA: 0800533547
transport residus
Trailer per a transport de residus

La formació del personal en transport de residus

Hidrotec es troba certificada per AENOR conforme els Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO 9001, Gestió Ambiental ISO 14001 i Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001. Aquests sistemes desenvolupen una sèrie de requisits relatius a la formació dels treballadors. En aquest sentit donem summa importància a la formació segons els diferents procediments de treball per a realitzar l’activitat de retirada i transport de residus, així com a la formació mediambiental i de seguretat laboral. En cada actuació realitzada per Hidrotec es disposa d’un recurs preventiu que vela per la seguretat ambiental i per la prevenció d’accidents laborals. L’operari, a més, està en contacte directe amb el responsable de seguretat ambiental i laboral. Aquest responsable és un enginyer tècnic industrial amb formació superior en prevenció de riscos laborals.