24 hores / 7 dies

Procés de rehabilitació de canonades mitjançant mànega UV

5 juny 2018

Rehabilitació de canonades mitjançant mànega contínua i curat amb llum UV

El sistema de rehabilitació de canonades mitjançant mànega contínua i curat UV consisteix bàsicament en el encamisat interior d’una canonada mitjançant una mànega pre-impregnada que és curada posteriorment gràcies a l’acció de la llum UV.

Tipologia de la mànega

Les mànegues utilitzades estan fabricades amb fibra de vidre resistent a la corrosió i incorporen resines de polièster no saturades, que cristal·litzen sota la presència de llum UV. La impregnació de les mànegues es realitza en fàbrica mitjançant un procés totalment controlat per assegurar la qualitat.

Procés d’execució

1) Neteja i inspecció prèvia

Abans d’iniciar l’actuació de rehabilitació pròpiament dita, la canonada ha d’estar totalment neta, alliberada de restes antròpiques i orgàniques. Per això s’utilitzen tant sistemes de neteja mitjançant aigua a pressió com a sistemes robotitzats de fresat. Una vegada netejada la canonada s’ha de tancar el tram amb l’ajuda d’obturadors i en ocasions és necessari desviar les aigües residuals circulants mitjançant sistemes de by-pass.

Finalment, fem passar un equip d’inspecció de canonades robotitzat mitjançant càmera TV per comprovar que l’estat interior sigui el correcte abans d’iniciar els treballs de rehabilitació. En cas d’existir escomeses haurem de deixar-les marcades en aquest moment.

2) Introducció de la mànega

Prèviament a la instal·lació de la mànega s’introdueix en el tram a rehabilitar una làmina lliscant per mitigar els possibles problemes d’arrossegament. A continuació s’introdueix la mànega des d’un dels pous amb l’ajuda d’un cabrestant. Una vegada col·locada la mànega es talla deixant que sobresurti mig metre per tots dos extrems dels pous.

3) Introducció tren de llums UV i inflat

Una vegada col·locada la mànega es procedeix a introduir el tren de llums UV i es col·loquen els taps a banda i banda. Una vegada col·locats es procedeix a donar pressió d’aire a l’interior fins a aproximadament els 0,6 bar. El procés d’inflat s’acaba quan la superfície de la mànega pressiona les parets interiors de la canonada.

4) Procés de curat

El procés de curat s’inicia quan es connecten les llums UV del tren i aquest comença el seu avanç a velocitat constant. El procés finalitza quan s’arriva a l’extrem oposat. En aquest moment la mànega es troba totalment endurida i apta per a la seva immediata posada en funcionament.

5) Inspecció final

Finalitzat el curat es retiren els taps i la làmina lliscant, per posteriorment procedir a revisar l’interior de la canonada mitjançant càmera de TV robotitzada. En cas d’existir escomeses aquestes s’hauran d’obrir mitjançant robot fresador i opcionalment es col·locarà la seva corresponent peça d’acabat.

Avantatges

  • No necessita realitzar obres
  • Nova canonada totalment contínua
  • Capacitat auto-portant
  • Control total del procés d’execució
  • Rapidesa d’execució

Aplicacions

Aquest sistema de rehabilitació de canonades sense obres mitjançant encamisat de mànega contínua i curat UV és molt adequat tant per a àmbits urbans com a industrials. Per a la seva execució no és necessari realitzar obra civil, ja que s’accedeix a la canonada per una arqueta, pou o escomesa interior.