24 hores / 7 dies

Tipologies de robot fresador de canonades

7 octubre 2016

Si volem realitzar un manteniment adecuat de les xarxes de sanejament, es necessari lliberar les canalitzacions d’obstàcles de diferent índole, tals com arrels, incrustacions minerals i/o antròpiques o escomeses penetrades.

Antigament, per solucionar aquests problemes, es requeria obrir rasa en molts casos i realitzar les corresponents obres, les quals generaven molèsties i augmentaven considerablement els costos econòmics del manteniment.

En canvi, avui dia gràcies al robot fresador, podem solucionar aquests problemes des de l’interior de la canalització sense necessitat d’obrir rasa.

El robot fresador esta òptimament dissenyat per poder treballar dins de les canonades de sanejament, que tinguin diàmetres compresos entre els 70 mm i els 1000 mm.

Els robots fresadores es poden classificar bàsicament en tres tipus, segons el tipus d’energia d’accionament utilitzada: elèctrics, pneumàtics i hidràulics.

Els robots fresadors elèctrics prenen aquesta denominació ja que utilitzen l’electricitat com a energia d’impuls per realitzar els diferents moviments. Molts d’aquests robots són autopropulsats.

Tipologías de robot fresador

Els robots fresadors pneumàtics són aquells equips que utilitzen la impulsió pneumàtica per a executar les seves diferents funcionalitats mecàniques. Aquests robots fresadors necessiten d’un compressor per a poder funcionar.

Robot fresador neumático

Finalment, els robots fresadors hidràulics es basen en la impulsió hidràulica, mitjançant circuit tancat d’oli, per a que el robot pugui realitzar els seus diferents desplaçaments. Normalment aquest tipus de mecanisme és el que s’utilitza en robots de gran tamany.

Hidrotec va ser pionera en la introducció d’aquesta tecnologia en el mercat intern. Des de l’any 2006, hem realitzat centenars d’intervencions amb els equips de robot fresador. Entre els nostres equips disposem de totes les tipologies de robot actualment existents, fet que ens permet adaptar-nos a qualsevol situació i solucionar els problemes existents que impliquen un mal funcionament de la xarxa de sanejament.