24 hores / 7 dies

Tipus d’aigua: usos i característiques

L’aigua és essencial per a la vida a la Terra, i hi ha diversos tipus d’aigua que podem trobar al nostre entorn. Aquests tipus d‟aigua es poden classificar en dues categories principals: aigües naturals i aigües derivades de l‟activitat humana. En aquest article explorarem aquestes categories i aprendrem més sobre els diferents tipus d’aigua que ens envolten.

Aigües naturals

Agrupem com a aigües naturals aquelles sorgides segons el cicle hidrològic i les propietats originals de les quals no han estat modificades per l’activitat humana.

Aigua bruta o aigua crua

Es coneix com a aigua bruta o crua aquella que és font inicial de proveïment. Per al consum, se sotmet a processos de tractament i purificació (vegeu aigua potable). S’utilitza també com a aigua de reg, en processos industrials i en l’extinció d’incendis. El seu transport, per canalitzacions a pressió suposa un repte pel seu potencial contingut en sediments i altres contaminants.

Tipus d’aigua segons salinitat

Una altra manera de classificar les aigües naturals és segons la seva salinitat.

Aigua dolça

Es considera aigua dolça aquella amb baixa concentració salina. Això inclou les aigües superficials que flueixen des d’àrees terrestres, per rius i rierols, cap a cossos d’aigua més grans, com ara llacs i oceans; i les subterrànies emmagatzemades en aqüífers i de fonts. La disponibilitat d‟aigua dolça és de vital importància per al manteniment dels ecosistemes i el desenvolupament de la vida. És d’aquesta aigua que sobté l’aigua de consum. La seva limitada disponibilitat la converteix en un recurs valuós que cal gestionar i conservar de manera sostenible.

Aigua salobre

L’aigua salobre és aquella que conté una concentració de sal de 2 a 25 grams per litre, i no arriba a la salinitat de l’aigua de mar. Es troba principalment a les desembocadures dels rius i les zones limítrofes.

Aquesta aigua es pot utilitzar per a reg en cultius amb certa tolerància a la salinitat com l’arròs, en aqüicultura, la recàrrega d’aqüífers i per a processos de rentat a diverses indústries, entre d’altres.

Aigua salada

L’aigua salada és la que conté una alta concentració salina. El seu ús més freqüent és la dessalinització, l’aqüicultura marina, la generació d’energia i l’extracció de sal a salines.

La infraestructura hidràulica exposada a aquestes aigües, per exemple, els emissaris submarins , requereix un manteniment especial a causa de la corrosió i les incrustacions de sediments.

Tipus d’aigua segons duresa

La duresa de l’aigua refereix el nivell de concentració de minerals dissolts, en particular d’ions de calci (Ca2+) i magnesi (Mg2+). La duresa de l’aigua pot variar considerablement segons la regió geogràfica i la font daigua local a causa de la interacció de l’aigua amb les roques subterrànies i minerals a mesura que flueix a través del subsòl.

Aigua tova

L’aigua tova és aquella que conté nivells mínims de minerals dissolts. L’aigua tova és més comú en àrees on l’aigua es filtra a través de roques sedimentàries gresos i argiles. Les seves qualitats redueixen problemes relacionats amb dipòsits de calç i altres sediments en dipòsits i canonades. Per això, es fa servir en processos industrials i centrals hidroelèctriques.

Aigua dura

L’aigua dura és aquella que conté altes concentracions de minerals dissolts. La duresa està relacionada amb la interacció de l’aigua amb roques sedimentàries calcàries i dolomites, que conté un alt nivell de calci i magnesi.

Aigües derivades de l’activitat humana

Tipus d’aigua segons la potabilitat

Aigua potable

L’aigua potable o l’aigua potabilitzada és aquella apta per al consum humà sense causar problemes de salut.

L’aigua potable és aigua crua tractada i purificada en allò que coneixem com el cicle integral de l’aigua. Aquesta transformació es fa en plantes potabilitzadores mitjançant processos de coagulació, floculació, sedimentació, filtració i desinfecció. Si vols saber més sobre les potabilitzadores pots consultar el nostre post sobre això.

ampolla d'aigua potable

Actualment, la xarxa de distribució d’aigua potable presenta grans deficiències estructurals degut al pas del temps i un manteniment deficient. A Hidrotec prestem servei de rehabilitació de canonades d’aigua potable de distribució .

Aigua destil·lada

L’aigua destil·lada és aquella derivada d’un procés de destil·lació per eliminar impureses i minerals, deixant-la en forma més pura.

En aquest procés, l’aigua s’escalfa al punt d’ebullició, es converteix en vapor i després es torna a condensar en un líquid, separant així les impureses i els minerals dissolts de l’aigua original.

L’aigua destil·lada presenta característiques úniques com una conductivitat elèctrica baixa i l’absència total d’impureses.

Tipus d’aigües residuals

Les aigües residuals són aquelles que han estat afectades negativament per l’activitat humana i presenten una alta càrrega contaminant. S’acostuma a diferenciar entre aigües negres i grises, però totes dues es rebutgen a la mateixa xarxa de sanejament.

Si vols conèixer sobre la gestió de les aigües residuals a depuradores, et convidem a consultar el nostre post al respecte.

depuradora d'aigües residuals

Aigües negres

Les aigües negres són aquelles aigües residuals domèstiques i industrials que contenen una alta concentració de matèria orgànica, deixalles humanes, productes químics, patògens i altres contaminants. que procedeixen d’aigües servides provinents de les tines, dutxes, rentamans, rentaplats, màquines rentavaixelles i rentadores de roba.

Aigües grises

Les aigües grises són un tipus d’aigües residuals generades a llars i establiments comercials que provenen d’activitats quotidianes com ara rentar plats, roba, banyar-se i dutxar-se. La denominació “aigües grises” es deu al lleuger to grisenc que poden adquirir a causa de la presència de residus orgànics i detergents. Aquestes aigües representen un component important de les aigües residuals domèstiques i, en contrast amb les aigües negres, no inclouen deixalles fecals ni orina.

Aigua regenerada

L’ aigua regenerada és aigua residual tractada que rep un tractament terciari per a la reutilització. Els usos més estesos són el reg de cultius, manteniment de camps de golf, recàrrega d’estanys i llacs i neteja industrial.

A Hidrotec utilitzem aigua regenerada per a la neteja de les xarxes de sanejament dels nostres clients, reduint l’ús d’aigua potable a la nostra activitat.

ús d'aigua regenerada

Aigües de procés

L‟aigua de procés es defineix en termes generals com l‟aigua utilitzada il‟aigua residual sorgida en indústria, processos de fabricació, la generació d‟energia i aplicacions similars. Per exemple, l’aigua de la neteja i pelat de productes alimentari. En certes indústries, aquestes aigües no es poden abocar a la xarxa de sanejament després del seu ús i s’han de tractar in situ en depuradores pròpies per reduir-ne la càrrega contaminant específica.