24 hores / 7 dies

La depuració d’aigua a Espanya i a Europa: pioners al sector

La depuració de l’aigua és un tema que preocupa cada vegada més als governs i a les institucions, ja que té incidència directa en la qualitat del medi ambient. Donada la seva importància creixent, dedicarem aquest article a explicar quin és l’estat de la depuració de l’aigua a Espanya i a Europa i la situació de les depuradores d’aigua.

Hidrotec és una empresa pionera en la depuració de l’aigua. És líder des de la seva fundació en tractaments d’aigua i una de les companyies que més esforços fa per garantir la qualitat de l’aigua i per netejar-la de contaminants. No obstant això, a Espanya no tothom segueix el seu exemple.

L’any passat ens vam assabentar que Espanya encara no compleix la llei europea de tractament d’aigües residuals urbanes després de més de 20 anys de vigència.

El compliment d’aquesta llei és clau per a la protecció del medi ambient i evitar que pateixi les conseqüències negatives provocades pels efectes adversos de les descàrregues d’aigües residuals.

Per protegir el medi ambient, la depuració de l’aigua és fonamental. És una acció necessària per garantir que les aigües residuals tinguin el mínim impacte en el clima.

Què és la depuració d’aigua?

depuracion-del-agua-planta

La depuració d’aigua fa referència a la recollida, el tractament i la descàrrega d’aigües residuals urbanes i al tractament i descàrrega d’aigües residuals procedents de determinats sectors industrials.

Tot i que Espanya no està complint la normativa vigent, compta amb una extensa xarxa de depuradores d’aigua, segons dades facilitades per l’Agència Europea de Medi Ambient.

Quantes depuradores d’aigua hi ha funcionant?

A Espanya, sense comptar la Comunitat Autònoma de Castella de la Manxa de la qual no n’hi ha dades, la capacitat de depuració és de 93.280 milions d’he.

A les depuradores d’aigua entra un cabal de 63,5 milions d’he i hi ha un total de 2.111 depuradores en funcionament. O sigui una mitjana de 30.000 he per cada estació depuradora d’aigües residuals.

Com estan distribuïdes les depuradores d’aigua a Espanya i quina és la seva mida?

La distribució de les depuradores al llarg de la geografia espanyola està estretament relacionada amb la densitat de la població. És a dir, en aquelles poblacions i territoris que acullen un major nombre d’habitants, hi ha més depuradores d’aigua.

Si ens centrem en la mida de les depuradores, cal dir que la gran majoria de depuradores d’aigua que es troben instal·lades en aquests moments a Espanya són petites.

Pràcticament totes les depuradores tenen un cabal de disseny inferior als 100.000 he (el 90%). A més, més de la meitat de les depuradores, el 58%, disposen d’un cabal de disseny més petit que 10.000 he. Per tant, es pot dir que la depuració d’aigua a Espanya es fa en depuradores petites.

Quina és la capacitat de depuració de les grans depuradores d’aigua?

depuració de l'aigua
Imatge de depuradora

Si un es fixa en la capacitat de depuració d’aigües residuals a Espanya de les depuradores més grans comprovarem que entre les 20 grans depuradores la capacitat de depuració és de 27 milions d’habitants. Això vol dir que si només funcionessin aquestes depuradores, aquestes podrien depurar la meitat de la població espanyola.

Val la pena destacar a més que a la Comunitat de Madrid n’hi ha 8 de les 20 grans depuradores que es troben distribuïdes al llarg del territori espanyol.

Quin és el cabal depurat a Espanya?

A les dades anteriors es feia referència al cabal de disseny, el cabal que es preveu que passi ara i en el futur. No obstant això, si un es fixa en el cabal depurat a Espanya, el cabal d’aigua que realment entra a la depuradora, veiem que els cabals d’entrada són inferiors als cabals de disseny.

Moltes de les depuradores d’aigua d’Espanya estan per sota de la meitat del seu cabal de disseny. Els motius d’aquest fenomen poden ser variats i les autoritats pertinents han de estudiar-los de manera individualitzada per a donar-li la solució més adequada.

Quina és la situació de la depuració d’aigües a Europa?

Al centre del continent europeu hi ha una densitat molt alta de depuradors de petit i mitjà cabal de disseny. No obstant això, en estats com França, Portugal o Espanya, la densitat és inferior, llevat de la costa.

De les 20 depuradores d’Europa que compten amb un cabal de disseny més gran la més destacada és la Paris Seine Aval, que disposa de 7,5 milions d’habitants equivalent. En aquest grup selecte de grans depuradores es troba Londres, al Regne Unit. Tal com es podria esperar, les grans depuradores estan en els llocs amb més densitat de població.

Quina és la relació de cabal dissenyat i cabal depurat a Europa?

planta de depuració d'aigues residuals

Que una població tingui una depuradora amb una gran capacitat de depuració és important però no ho és tot. Ja que pot ser que no s’estigui aprofitant tota la seva capacitat.

De fet, a Europa veiem que, tot i que a París és on es troba la major depuradora del continent, aquesta no compta amb el major cabal depurat de l’euroregió. Aquest lloc l’ocupa la depuradora Psyttalia, que presta servei a Atenes i que és la depuradora que més càrrega contaminant depura de la comunitat Europea, amb més de 5 milions d’habitants equivalents.

Tant l’actual situació de la depuració d’aigües residuals a Espanya com l’estat de la depuració d’aigües a Europa ens fa pensar que encara hi ha un llarg camí per recórrer per aconseguir una depuració d’aigües residuals òptima.